Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3358
Title: Kapalı hacimlerde ışınımla ısı transferinin simülasyonu
Other Titles: Simulation of radiative heat transfer in enclosed volumes
Authors: Kılıç, Muhsin
Kaynaklı, Faruk
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Isınımla ısı transferi
Görüş faktörü
Simülasyon
Radiative heat transfer
View factor
Simulation
Issue Date: 25-Aug-2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kaynaklı, F. (2009). Kapalı hacimlerde ışınımla ısı transferinin simülasyonu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Görüş faktörü, ışınımla ısı geçişinin önemli ve karmaşık konularından biridir. Bu çalışmada özellikle yüzeyler arasındaki görüş faktörünün hesaplanması üzerinde durulmuştur. Çünkü ışınımla ısı geçişi hesaplamalarında genelde yüzey alanları, emissivite değerleri ve yüzey sıcaklıkları bilinmekte fakat yüzeylerin konumuna ve şekline göre görüş faktörünün belirlenmesi diğer parametrelere göre daha zor ve karmaşık olmaktadır.Birçok problemde görüş faktörünün hesaplanması, oldukça karmaşık denklemlerin çözülmesini gerektirmektedir. Hesaplamaları kolaylaştırmak için yaygın olarak karşılaşılan sonlu geometrik şekiller için görüş faktörünü hesaplayan bir program hazırlanması bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Geliştirilen bilgisayar yazılımı ile literatürde karşılaşılan 23 geometri temel alınarak yüzeyler arasındaki görüş faktörleri kolaylıkla hesaplanabilmektedir. Hazırlanan program, seçilen geometriye göre görüş faktörünü hesaplayabildiği gibi istenen aralık ve parametreye bağlı olarak iterasyon da yapabilmektedir. Geliştirilen yazılım, hem mühendislik eğitiminde hem de uygulamada kullanılabilecektir.
The view factor is one of the most important and complex issues of the radiative heat transfer. In this study, calculation of view factor between the surfaces is emphasized. Because, in calculations of radiation generally surface areas, emissivite values and surface temperatures are known, but determining of the view factors related to the surfaces? geometry and position are more difficult and complex.Calculation of the view factors in many problems requires fairly complex equations to be solved. To develop the computer code that calculates the view factor for finite geometric shapes which are commonly encountered is the purpose of the study. Based on 23 different geometries in literature, the view factor between the surfaces can be easily calculated by developed computer code. The program can calculate the view factor depending on selected geometry and iterations desired range and parameter. Developed program may be used in both engineering education and practical applications.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3358
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
246473.pdf5.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons