Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3355
Title: Avrupa Birliği Erasmus programına katılan Türk ve yabancı öğrencilerin programla ilgili görüşlerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparing the views of turkish and foreign students participating to Erasmus program of Europe Union
Authors: Özkılıç, Rüçhan
Sarıtaş, Ezgi
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretimi Bilim Dalı.
Keywords: Avrupa Birliği
Sokrates
Erasmus
Yükseköğretim
Memnuniyet
EU
Higher education
Satisfaction
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sarıtaş, E. (2011). Avrupa Birliği Erasmus programına katılan Türk ve yabancı öğrencilerin programla ilgili görüşlerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı Avrupa Birliği Erasmus programına katılan Türk ve yabancı öğrencilerin programla ilgili görüşlerini inceleyerek kıyaslamalı analiz yoluyla Erasmus programından duyulan memnuniyet konusunda genel bir değerlendirme yapmak ve AB Yükseköğretim Politikaları'nda üyelik sürecindeki Türkiye ve diğer ülkelerin Erasmus uygulamalarının işleyişi hakkında bilgi vermektir.Araştırma betimsel tarama modelinde bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu Erasmus programına katılan beş büyük ildeki Türk ve yabancı toplam 57 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada öğrencilerin program ile ilgili görüşlerini incelemek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan bir anket kullanılmıştır. İstatistiksel analizlerde, bağımsız gruplar t- testi ve Mann Whitney U testi kullanılmıştır.Araştırma sonucunda; araştırmaya katılan öğrencilerin görüşlerinde uyruk ve yaş değişkenine yönelik olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir. Türk öğrencilerin yabancı öğrencilere göre, 20-24 yaş grubunda olanların 24+ yaş grubuna göre programdan daha fazla memnun oldukları sonucu ortaya çıkmıştır. Araştırmanın diğer alt problemlerinde öğrencilerin görüşleri cinsiyet, bölüm ve yabancı dil değişkeni açısından anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.Araştırma da kullanılan anket amaçlar, maddi destek, yardım, haklar, Arkadaş İlişkileri, Uyum, Kazanımlar, Üniversitenin Koşulları, Beklentilerin Karşılanması, Tercihler, öneriler ve Avrupalılık olmak üzere 12 alt boyuttan oluşmaktadır. Türk ve yabancı öğrencilerin memnuniyet düzeyleri arasındaki farklılık bu boyutlara göre incelenmiştir. Araştırma sonucunda üniversitenin koşulları ve katkı boyutuna yönelik memnuniyet düzeyleri açısından anlamlı farklılık bulunmuştur.
The purpose of this study is to make a general evaluation about the pleasure felt from Erasmus program and get knowlegde about the application of Erasmus program in European countries and Turkey on the way to EU membership through analyzing and comparing the views of Turkish and foreign students participated to Erasmus program.This research is a descriptive study. The group of study includes 57 Turkish and foreign students participating to Erasmus program. For examining the views of students a questionaire was applied.The t test, and Mann Whitney U test were used in the stastistical analysis.After analysis, statistically significant difference was found in the variables of age and nationality. The research revealed that Turkish students in comparison to foreign students;and the students in the 20-24 age group in comparison to 24+ age group were more satisfied with the Erasmus program. But no meaningful difference was found in terms of other variables (gender, academic field, foreign language preparation)Research questionaire was constituted of 12 Sub-dimensions categorized as aims, opportunity grant, aid, rights, friendship relations, adaptation, acquisitions, conditions of the university,fulfilment of the expectations,preferences, recommendations and Europeanness. Difference in the satisfaction level of Turkish and foreign students was investigated according to these sub-dimensions. As a result statistically meaningful difference was found.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3355
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
306391.pdf2.63 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons