Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3354
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGenç, Mehmet-
dc.contributor.authorReçber, Sercan-
dc.date.accessioned2019-12-17T08:30:15Z-
dc.date.available2019-12-17T08:30:15Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationReçber, S. (2009). Ortaklık mevzuatı açısından Türkiye Cumhuriyeti uyrukluğundaki gerçek ve tüzel kişilerin Avrupa Birliği hukuk düzeninde açabilecekleri davalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/3354-
dc.description.abstract“Ortaklık Mevzuatı Açısından Türkiye Cumhuriyeti Uyrukluğundaki Gerçek ve Tüzel Kişilerin Avrupa Birliği Hukuk Düzeni’nde Açabilecekleri Davalar” adlı yüksek lisans tez çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde, entegrasyon olgusu, Avrupa Birliği hukuk düzeninin genel nitelikleri ve TürkiyeAvrupa Topluluğu arasında oluşturulan ortaklığın öngördüğü entegrasyon modeli incelenerek tezin teorik boyutu oluşturulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde, Türkiye-Avrupa Topluluğu ortaklığının hukuksal niteliği ve kurumsal yapısı, çalışmanın üçüncü bölümünde ise, ortaklık mevzuatı itibarıyla uyuşmazlıkların çözüm yöntemleri incelenmeye çalışılmıştır. Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında Ankara Anlaşması ile oluşturulan ve daha sonraki tarihli düzenlemelerle geliştirilen ortaklık mevzuatı, taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü konusunda çeşitli yöntemler öngörmektedir. Bununla beraber ortaklık mevzuatının, uyuşmazlıkların çözümü konusunda, Türkiye Cumhuriyeti uyrukluğundaki gerçek ve tüzel kişilere yönelik olarak, etkin ve açık düzenlemeler içerdiği söylenemez. Avrupa Toplulukları Adalet Divanı tarafından tesis edilen birçok kararda da belirtildiği üzere, ortaklık mevzuatı Avrupa Birliği hukuk düzeninin bir parçasını oluşturmaktadır. Bu anlamda, Türkiye Cumhuriyeti uyrukluğundaki gerçek ve tüzel kişilerin, Avrupa Birliği hukuk düzeninde kabul edilen dava türlerine, ortaklık mevzuatı çerçevesinde öngörülen haklarının kullanımı esnasında maruz kaldıkları olumsuzluklar ve uğramış oldukları zararlar nedeniyle başvurabilmeleri mümkün olabilmektedir. Bu çalışmada, bu tez savunulmaya çalışılırken, konuya istinaden açılmış bulunan kimi davalardan da örnekler sunulmuştur.tr_TR
dc.description.abstractOur MA thesis titled “Cases, Which Real Persons and Legal Entities That Are Nationals of the Republic of Turkey May File, within the Legal Order of European Union in Relation to Partnership Legislation” consists of three parts. In the first part of our study, the theoretical dimension has been tried to build by examining the notion of integration, general characteristics of the legal order of the European Union and the integration model envisaged by the partnership created between Turkey and European Community. The legal characteristic and the institutional structure of the partnership between Turkey and European Union has been analyzed in the second part; and the methods of settlement of disputes in the respect to the partnership legislation has been searched in the third part of our study. The partnership legislation created by the Ankara Agreement between Turkey and the European Community and developed by the many other regulations envisages various methods for the settlements of disputes which may occur between the parties. Nevertheless, no one can say that the partnership legislation includes effective and clear regulations regarding to the real persons and legal entities that are nationals of the Republic of Turkey in the matter of settlement of the disputes. As indicated in many of the judgments given by the Court of Justice of the European Communities, the partnership legislation constitutes a part of the legal order of the European Union. Within this context, it is possible for the real persons and legal entities that are national of the Republic of Turkey to resort to the court for the cases accepted in the legal order of the European Union for the negatives they have been exposed to during their use of the rights envisaged within the framework of the partnership regulation and for the loss they have suffered. In this study, while we have tried to argue this thesis, we also have given examples from various cases based on this subject.en_US
dc.format.extentIX, 163 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAvrupa Birliğitr_TR
dc.subjectEntegrasyontr_TR
dc.subjectOrtaklık mevzuatıtr_TR
dc.subjectAnkara Anlaşmasıtr_TR
dc.subjectAvrupa Birliği Hukuk Düzeni’nde dava türleritr_TR
dc.subjectAvrupa toplulukları adalet divanıtr_TR
dc.subjectYedaş davasıtr_TR
dc.subjectÖn karar yöntemitr_TR
dc.subjectEuropean Unionen_US
dc.subjectIntegrationen_US
dc.subjectPartnership legislationen_US
dc.subjectAnkara Agreementen_US
dc.subjectTypes of cases in the legal order of European Unionen_US
dc.subjectCourt of justice of the European Communitiesen_US
dc.subjectYedaş caseen_US
dc.subjectMethod of preliminary rulingen_US
dc.titleOrtaklık mevzuatı açısından Türkiye Cumhuriyeti uyrukluğundaki gerçek ve tüzel kişilerin Avrupa Birliği Hukuk düzeninde açabilecekleri davalartr_TR
dc.title.alternativeCases, which real persons and legal entities that are nationals of the republic of turkey may file, within the legal order of European Union in relation to partnership legislationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı/Devletler Hukuku Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
235284.pdf2.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons