Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3347
Title: Resim-iş derslerinde kullanılan malzemelerin ve dersliklerin değerlendirilmesi (İlköğretim II. kademe Bursa örneği)
Other Titles: Evaluation of materials and classrooms used in visual arts lessons (Primary education second level of Bursa sample)
Authors: Yalman, Bedri
Gültekin, Müge
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Resim-İş eğitimi
Görsel sanatlar
Atölye
Derslik
Malzeme
Art-painting education
Visual arts
Workshop
Classroom
Material
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gültekin, M. (2009). Resim-iş derslerinde kullanılan malzemelerin ve dersliklerin değerlendirilmesi (İlköğretim II. kademe Bursa örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, ilköğretim II. kademede Resim-İş dersliklerinin fiziki durumlarının ve derslerde kullanılan malzemeleri belirlemek ve değerlendirmek için yapılmıştır. Resim-İş dersliklerinin fiziki durumları; öğrencilerin kullandıkları malzemelerin kalite, nitelik, çeşitlilik gibi özellikleri ve buna ilişkin durumlar saptanmaya çalışılmıştır. Araştırma 2007-2008 eğitim – öğretim yılında, Bursa ili üç merkez ilçesinin (Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım) doğu, batı ve merkez bölgelerinden tabaka örnekleme yöntemi ile seçilmiş üçer resmi, birer özel olmak üzere toplam 12 ilköğretim okulunun 7. sınıflarından rastlantısal olarak belirlenen birer şube; her okuldan birer kişi olmak üzere bu okullarda görev yapmakta olan toplam 12 Resim-İş (Görsel Sanatlar) öğretmeni üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada anket tekniği uygulanmıştır. Öğrencilere 35, öğretmenlere 30 soruluk anket formları dağıtılmış, sonuçlar frekans ve yüzde kullanılarak analiz edilmiş, hazırlanan tablolarda bu sonuçlar gösterilerek gerekli yorumlarla desteklenmiştir. Daha sonra Resim-İş dersliklerinin fiziki durumları, derslerde kullanılan malzemeler okullara, ilçelere göre karşılaştırılarak aralarındaki farklar bulgulanmıştır. Öğrenci ve öğretmenlerin anket formlarında yer alan, kişiye açıklama ve yorum seçeneği veren şıklara yazılan görüşler de değerlendirilerek araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmanın sonucunda özel ve resmi ilköğretim okullarında Resim-İş derslerinin yürütüldüğü mekanlar ve derslerde kullanılan malzemeler değerlendirilmiştir. Özel ilköğretim okullarıyla resmi ilköğretim okullarının resim-iş dersine ilişkin durumlarının karşılaştırılması yapılmış, farklılıklar ve benzerlikler ortaya konmuştur. Bunların nedenleri açıklanmıştır. Ortaya çıkan sonuçların sanat eğitimine katkı sağlaması ve geliştirilen önerilerin sanat eğitimcilerine, uzmanlara yol gösterici olması öngörülmüştür.
This research has been carried out in order to determine and evaluate physical conditions of the classrooms of the Visual Arts lesson and materials which are used in these lessons. Physical conditions of the classroom of Visual Arts lesson, properties of the materials used by students such as quality and variety and conditions related with them were identified. Research was carried out in education and training year 2007-2008 on overall 12 primary schools. For each county 1 private 3 state schools were chosen by stratified sampling method from eastern, western and central regions of three central counties (Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım) of Bursa. From each 7th classes of these schools one branch and from each school one person were determined randomly so that it was performed on 12 Visual Arts teachers. In this research self-enumeration technique was performed. Self-enumeration forms were disturbed to students and teachers, which consisted of 35 an 30 questions respectively and their results were analyzed by using frequency and percentage and they were shown as tables and supported by comments if necessary. Then physical conditions of the classrooms of Visual Arts lesson and materials which are used in these lessons were compared according to schools and counties and differences between them were found. Opinions which were stated as answers to the questions which were included in the self enumeration forms of the students and teachers and which were allowed those persons to make explanation and comment were also evaluated and added in this research. As a conclusion of the study, spaces in which Visual Arts lesson were conducted in both private and state primary schools and materials used in these lessons were evaluated. Conditions of private and state primary schools were compared in terms of the Visual Arts lesson, differences and similarities were stated and their causes were explained. The study aimed at to contribute to the art education by obtained results and guide to the educators and specialist of art by proposals which developed by it.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3347
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
235282.pdf24.34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons