Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3342
Title: Acil Serviste verilen tetanoz profilaksisinin uygunluğunun değerlendirilmesi
Other Titles: Analysis of the appropriate of tetanus prophylaxis in Emergency Department
Authors: Armağan, Erol
Şimşek, Gözde
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.
Keywords: Tetanoz
Pofilaksi
Yaralanma
Antitoksin
Rapel
Tetanus
Prophylaxis
Injury
Antibodies
Booster
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şimşek, G. (2010). Acil Serviste verilen tetanoz profilaksisinin uygunluğunun değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Tetanoz, yüksek mortaliteye sahip ancak aşılama ile kolaylıkla korunma sağlanabilir bir hastalıktır. İnsidansın azaltılmasında acil servislerde uygun yara bakımı ve profilaktik aşılama önemlidir. Bu çalışmanın amacı acil servise yaralanma ile başvuran hastalara uygulanan tetanoz profilaksisinin değerlendirilmesidir.Çalışmaya Eylül 2009-Mayıs 2010 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis' ine başvuran ve hekimi tarafından tetanoz profilaksisi verilmesi uygun görülen 365 hasta alınmıştır. Gönderildiği sağlık kuruluşunda tetanoz aşısı yapılan hastalar ve koopere olmayan olgular çalışma dışı bırakılmıştır. Hastaların verileri "Acil Serviste Verilen Tetanoz Profilaksisinin Uygunluğunun Değerlendirilmesi Formu" kullanılarak toplanmıştır. Hastalardan tetanoz aşısı öncesinde alınan kanlar Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Raşit Durusoy Kan Merkezinde santrifüj edilerek serumları toplanmıştır. Toplanan serumlar ile Uludağ Üniversitesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Anabilim Dalı ELISA laboratuarında çalışılarak antitoksin düzeyleri belirlenmiştir.Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalaması 40.87±15.83'tür. Hastaların %73.1'i erkek, 86'sı kadın hastaydı. Çalışmaya alınan 320 hastanın %75'inde tetanoz antikor seviyesi koruyucu düzeyde saptanırken, %25'inde koruyucu düzeyin altında saptanmıştır. Artan yaş, son aşılanma zamanının 10 yıldan uzun süre önce olması, diabetes mellitus gibi altta yatan hastalık varlığında ise koruyuculuk oranlarının anlamlı düzeyde azaldığı görülmüştür.Tetanoz, koruyuculuğu yüksek ve aşı ile önlenebilen bir hastalık olmasına rağmen, aşılama programlarındaki devam sorunundan dolayı günümüzde hala görülmektedir. Acil servislere yaralanma ile başvuran hastalara uygulanan rapel dozların kimlere yapılması gerektiği büyük önem taşımaktadır. Klasik kılavuzlarda hastanın aşılanma hikayesi ve yara özelliğine göre profilaksi endikasyonu değerlendirilmektedir. Ancak yapılan çalışmalarda özellikle hastanın yaşı ile ek hastalık varlığı da tartışılmaktadır. Çalışmamızda da bu konu ele alınmış ve gelecekte yapılacak çalışmalara bir fikir oluşturulmaya çalışılmıştır.
Tetanus is a serious disease with a high mortality but easily prevented by vaccination programmes. To contribute to the decline of the incidence of tetanus through providing proper wound care and immunization prophylaxis in emergency room is very important. The purpose of this study to evaluate tetanus prophylaxis in patients who apply to the emegency department because of injury.The study includes 365 patients who applied to the Uludağ University Faculty of Medicine Emergency Department and approved suitable for tetanus prophylaxis in September 2009-May 2010. The tetanus vaccine was applied to patients in another health institutions and non-cooperative patients were excluded from the study. Data of the patients collected using "Tetanus Prophylaxis Conformity Assessment Form". Blood taken from patients prior to the tetanus vaccine were collected by centrifugation in Uludag University Medical Faculty Dr. Raşit Durusoy Blood Center. Tetanus antitoxin antibodies in the sera were measured by ELISA in Uludağ University Department of Microbiology and Infectious ELISA laboratory.The average age of the patients in the study is 40.87±15.83. 234 (73.1%) of the patients were male, 86 cases (26.9%) were woman. The study included 320 patients and in 240 cases (75%) tetanus antibody levels was detected in the protective level, 80 cases (25%) were below the protective level. Protective ratio had decreased significantly with increasing age of the patients, the last 10 years long before the vaccination time and in the presence of underlying immunosuppressive diseases such as diabetes mellitus.Tetanus is a disease that preventable by vaccination although because of the continuing problems of vaccination program is still visible today. Tetanus prophylaxis especially in emergency room is the cornerstone of disease prevention and the booster dose of tetanus toxoid whom had to be made is of great importance. In the classic guide the decision whether or not to give prophylaxis currently depends on the characteristics of the wound and on eveluation of the patient?s immunity based on the vaccination history. However, additional studies, particularly the patient's age and the presence of disease is also discussed. This subject is discussed in our study as well and attempts are made to from ideas for future work.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3342
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307266.pdf2.88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons