Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3319
Title: Üç farklı ekim sıklığında ekilen yem bezelyesi ve adi fiğde yatmanın ot ve tohum verimi ile kalitesine etkileri
Other Titles: The effects of forage and seed yield and quality of laying on peas and common vetch sown at three different sowing frequencies
Authors: Açıkgöz, Esvet
Yavuz, Mine
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Bezelye
Sıklık
Adi fiğ
Yatma
Yaş ot verimi ve kuru ot verimi
Pea
Common vetch
Lodging
Seeding density
Forage yield
Hay yield
Issue Date: 14-Jan-2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yavuz, M. (2005). Üç farklı ekim sıklığında ekilen yem bezelyesi ve adi fiğde yatmanın ot ve tohum verimi ile kalitesine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma; üç farklı ekim sıklığında ekilen yem bezelyesi (Pisum sativum L.) ve adi fiğ {Vida sativa L.)' de yatmanın ot ve tohum verimi ile kalitesine etkisini belirlemek amacıyla 2003-2004 yıllarında yürütülmüştür. Denemede, P57 (K) ve P105 no' lu bezelye hatlarıyla, Uludağ ve Emir fiğ çeşitleri kullanılmıştır. Bölünen bölünmüş parseller deneme deseninde 4 tekrarlamalı olarak kurulan denemede ana parsellere yatma durumları (doğal gelişmeye bırakılmış ve askılarla dik olarak geliştirilmiş), alt parsellere ise 3 ekim sıklığı (bezelyede 50, 100, 150 adet, fiğde ise 100, 300, 500 tohum/m2) konulmuştur. Araştırma sonucunda yatma oranı ve ekim sıklıkları her iki türde de bitki boyu, bitkide bakla sayısı, baklada tohum sayısı, bitkide tohum sayısı, yeşil ot verimi, kuru ot verimi, biyolojik verim, tohum verimi, ham protein verimi, hasat indeksi, 1000 tane ağırlığı gibi özellikler üzerinde değişik etkiler yaratmıştır. Genel olarak, yatmanın olumsuz bir etkisi belirlenmemiş, bezelyede 100 tohum/m2, fiğde 300 tohum/m2 ekim sıklığı en yüksek ot ve tohum verimi vermiştir.
This study was conducted to determine the effects of lodging on hay and seed yield of pea {Pisum sativum L.) and common vetch (Vicia sativa L.) seeded in three different densities in 2003-2004 season. Pea lines of P57 (K) ve P105, and common vetch cvs. Uludağ ve Emir were used in this study. Split split plot experimental design with four replications was used as two lodging treatments (natural growing and supported with wire fences) main plot and three sowing densities (50, 100, 150 seeds/m2 in pea, and 100, 300, 500 seeds/m2 in common vetch) were subplot. Lodging treatments and sowing densities exhibited different responses in plant height, pods/plant, seeds/pod, seeds/plant, forage and dry matter yield, biomas yield, seed yield, protein yield, harvest index, 1000 seeds weight in both species. In general, negative effects of lodging was not established, and 100 seeds/m2 in pea, and 300 seeds/m2 in common vetch provided the highest forage, dry matter, and seed yield.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3319
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
168233 izin verilmemiş.pdf
  Until 2099-12-31
2.8 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons