Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3318
Title: Politika transferi bağlamında ulusal ve global düzeydeki idari reformların analizi
Other Titles: An analysis of administrative reforms on national and global level in terms of policy transfer
Authors: Parlak, Bekir
Sobacı, Mehmet Zahid
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Yönetim Bilimleri Bilim Dalı.
Keywords: İdari reform
Yeni kamu işletmeciliği
Politika transferi
Politika yakınsaması
Administrative reform
New public management
Policy transfer
Policy convergence
Issue Date: 28-Jul-2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sobacı, M. Z. (2009). Politika transferi bağlamında ulusal ve global düzeydeki idari reformların analizi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İdari reform kavramı, son yıllarda kamu yönetimi literatüründe, üzerinde en çok tartışılan ve çalışılan konuların başında gelmektedir. Esasında, devlet veya yönetim sistemi kadar eski bir kavram olan idari reform, günümüzde yeniden keşfedilmiş ve birçok ülkenin başlıca gündem maddesi haline gelmiştir. Günümüzde, ülkelerin yaptığı idari reform girişimleri, ?yeni kamu işletmeciliği? (YKİ) başlığı altında değerlendirilmektedir. Gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkeler tarafından yapılan bu idari reformlar, özellikle amaç, içerik ve araçlar açısından büyük bir benzerlik göstermektedirler. Aslında, bu benzerlik, günümüz idari reformlarının ayırt edici özelliklerinden biri olan, hızla yayılabilmelerinin bir sonucudur. Politika transferi kavramı, YKİ'nin yayılma sürecinin detaylarını ortaya koyarak, günümüz idari reformlarını ve reformların amaç ve içeriğinde ortaya çıkan yakınsamayı daha iyi anlayabilmemizi sağlayabilir.Bu bağlamda, bu tez çalışması, günümüzde ülkelerin gerçekleştirdiği idari reform uygulamalarını incelemeyi ve idari reformların amaç ve içeriğinde ortaya çıkan yakısamayı politika transferi perspektifinden analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın temel hipotezi, ?politika transferi olgusu?nun, günümüz idari reformlarında yaşanan benzerliği açıklamada, kilit bir unsur olarak kullanılabileceği düşüncesidir. Bu bağlamda, tezin ilk bölümünde idari reform olgusunun kavramsal açılımı yapılmakta ve YKİ anlayışı geniş bir perspektiften değerlendirilmektedir. İkinci bölümde, öncelikle politika transferi olgusu tüm ayrıntılarıyla ele alınmakta, daha sonra YKİ anlayışının dünya geneline nasıl yayıldığı ve onun nasıl transfer edildiği analitik bir şekilde izah edilmektedir. Son bölümde ise, seçilmiş bazı ülkelerdeki idari reform uygulamaları incelenmekte ve bu ülkelerdeki idari reformlar politika transferi açısından analiz edilmektedir. Bu çerçevede, YKİ'nin bu ülkelere farklı aktör ve faktörlerin etkisiyle transfer edildiği ve bu ülkelerde yapılan idari reformların amaç ve içeriğinin yakınsadığı sonucuna varılmıştır.
The concept of administrative reform is one of the main issues that has been discussed and studied the most recently in the literature of public administration. The attempts of administrative reforms carried out by countries today is considered under the title of "the new public management" (NPM). These administrative reforms made by both developed and developing countries have very many similarities in terms of objectives, content and means. In fact, this similarity is the result of the fact that they are spreading fast, one of the distinguishing features of administrative reform of today. The concept of policy transfer can enable us to comprehend the administrative reforms of today and the convergence emerging in their objectives and content by revealing the details of the process of spreading of NPMs.In this connection, this thesis aims to examine the practices of administrative reforms made today by different countries and analyze the resulting convergence in the objective and content of administrative reforms within the context of policy transfer. In this context, the conceptual expansion of the fact of administrative reform is made in the first section of the thesis and the conception of NPM is considered from a broad perspective. In the second section, the fact of policy transfer is dealt with together with its full details and then it is analytically explicated how the conception of NPM has spread the worldwide and been transferred. In the final section, the practices of administrative reforms is in some selected countries is examined and the administrative reforms in those countries are examined in terms of policy transfer.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3318
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
240869.pdf2.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons