Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3313
Title: Dünyada ve Türkiye'de tarım sigortaları ve risk yönetimi
Other Titles: Agriculture insurance and risk management in Turkey and the world
Authors: Çetin, Bahattin
Özsayın, Damla
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.
Keywords: Tarım
Risk kaynaklan
Faktöryel analiz
Agriculture
Risk sources
Factor analyses
Issue Date: 7-Apr-2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özsayın, D. (2005). Dünyada ve Türkiye'de tarım sigortaları ve risk yönetimi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Tarım; doğal, ekonomik, sosyal, teknolojik ve politik risklere maruz kalan bir sektördür. Bu nedenle çiftçiler, yeni risklerle başa çıkabilecek çözüm yollan aramaya ihtiyaç duymaktadırlar. Bu nedenle risk kaynaklarını belirlemek ve onlann etkilerini azaltmak günümüz tarımsal üretiminin önemli konularındandır. Bu çalışmada, tarımsal üretimde karşılan risk kaynakları ve risk yönetimi stratejileri belirlenmiştir. Anket sonuçlan, faktöryel analizi yardımıyla değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; işletmeler için 8 risk kaynağı faktörü belirlenmiştir. Bu 8 faktör, toplam varyansın %72'sini açıklamaktadır, l'den 8'e kadar olan en önemli risk kaynaklan sırasıyla; üretim kaybı, finans, işletme büyüklüğü, işgücü verimliliği, sigorta isteği, doğum, hayvan sağlığı ve doğal koşullar olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, üreticiler tarafından alınabilecek 3 tane de risk stratejisi faktörü belirlenmiştir. Bu 3 faktör toplam varyansın %58'ini açıklamaktadır, l'den 3'e kadar olan en önemli risk stratejileri ise sırasıyla; fiyat, girişimcilik ve sigorta olarak adlandırılmıştır.
Agriculture is the most exposed sector to all kind of economical, social,, natural, technological and political risks. Therefore, farmers need to find ways to cope with the new risks. In this research, risk sources and risk strategies faces in agricultural production are examined. Factor analyses were conducted on information obtained from survey results. The research results indicated that in the total eight factors a total variance account for of 72 per cent for dairy farms. According to the loadings the factor one to eight can best be described as decrease production, finance, farm si?e, labour productivity, insurance, birth, animal health and natural condition respectively. Furthermore, in total three factor sources of risk strategies were considered for dairy farms. This result in three factors a total variance account for of 58 per cent. According to the loadings the factor one to three can best be described as price, enterprice and insurance respectively.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3313
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
168243.pdf6.44 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons