Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3312
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBaşal, Handan Asude-
dc.contributor.authorKoç, Nuray-
dc.date.accessioned2019-12-17T06:37:59Z-
dc.date.available2019-12-17T06:37:59Z-
dc.date.issued2009-08-31-
dc.identifier.citationKoç, N. (2009). Eğitimde dramanın altı yaş çocuklarının dil gelişimleri üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/3312-
dc.description.abstractDramanın çocukların dil gelişimine etkisinin incelendiği bu araştırma; okulöncesi eğitime devam eden altı yaş grubundaki çocuklara anadili etkinlikleri sırasında uygulanacak olan yaratıcı drama etkinliklerinin onların dil gelişimleri üzerindeki etkisini saptamak amacıyla gerçekleştirilmiştir.Araştırmanın evrenini Bursa ilinde ilköğretime bağlı bir anasınıfına ve bağımsız bir anaokuluna giden altı yaş grubundaki okulöncesi çocukları oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini ise, 2008?2009 eğitim-öğretim yılında Bursa ili Osmangazi ilçesine bağlı Emine Hasan Özatav İlköğretim Okulu'nun anasınıfından 30 erkek ve 22 kız çocuk, Mürüvvet Baş Anaokulu'ndan ise 26 erkek ve 22 kız çocuk olmak üzere toplam 100 çocuk oluşturmuştur.Bu araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Dunn (1959) tarafından geliştirilen ve Katz ve arkadaşları (1974) tarafından Türkçe'ye uyarlanan ?Peabody Resim-Kelime Testi ? hem öntest hem de sontest şeklinde kullanılmıştır. Ayrıca deney grubuna öntest sonrasında anadili etkinliklerine yönelik haftada bir gün olmak üzere toplam 12 haftalık drama uygulaması yapılmıştır. Verilerin analizinde t- Testi, Varyans analizi ve Tukeys HSD testi kullanılmış, ulaşılan sonuçlar yorumlanmıştır.Araştırmanın sonucunda deney ve kontrol gruplarının sontest puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Bunun yanında deney grubundaki çocukların öntest ve sontest puanları arasında istatistikî açıdan anlamlı bir fark görülürken, kontrol grubundaki çocukların öntest ve sontest puanları arasında istatistikî açıdan anlamlı bir fark tespit edilememiştir. Ayrıca, deney grubundaki çocukları oluşturan anaokulu ve anasınıfı grupları kendi aralarında karşılaştırılmış ve deney grubundaki anasınıfına giden çocukların öntest puanları yüksekken, drama uygulaması sonunda deney grubundaki anaokuluna giden çocukların sontest puanlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Buna ek olarak, çocukların öntest ve sontest puanları üzerinde cinsiyet değişkeninin herhangi bir etkisinin olmadığı saptanmıştır. Diğer bulgular araştırmada detaylı olarak sunulmuş ve yorumlanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractDrama of the children's language development is the examination of the impact this research; in the age group of six preschool children of native activity will be applied during the creative drama activities in their language development impact has been carried out to determine. The universe of the study has made six years the group of preschool children to go to an elementary school kindergarten and independent preschool in Bursa. The sample of the study, during the academic year 2008–2009 in Bursa Osmangazi district connected to the Emine Hasan Özatav Primary School kindergarten of 30 boys and 22 girls children and getting the 26 boys and 22 girls from Mürüvvet Baş Kindergarten, a total of 100 children have created. In this study with a control group pre test-past test experimental methods are used. As data collection tool in the study was "Peabody Picture-Word Test" which was developed by Dunn(1959) and was adapted to Turkısh by Katz and friends (1974) and pre test is also used as past test. In addition to after the pre test, a total of 12 drama applications implemented on experimental group one day a week in their native activity. Data analysis of the t-Test, Variance analysis and Tukeys HSD test was used and achieved results are interpreted. As a result of the study, there is a significant difference between experimental and control groups past test, in favor of experimental group has emerged. Besides, children in the experimental group between pre test and past test points see a difference statistically significant, the control group between the scores of children in pre test and past test significant statistical difference was detected. In addition, the experimental group formed by the independent kindergarten and primary school kindergarten children comparison between them and the experimental group of primary school kindergarten children’s pre test scores were high points, in the end of the drama application, the experimental group of independent kindergarten children’s past test scores were higher. In addition, pre test and past test scores of children on the gender variable have any impact has been identified. Other results are presented in detail and interpreted in the study.en_US
dc.format.extentXI, 133 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectYaratıcı dramatr_TR
dc.subjectEğitimde dramatr_TR
dc.subjectDil gelişimitr_TR
dc.subjectAnadili etkinliğitr_TR
dc.subjectCreative dramaen_US
dc.subjectDrama in educationen_US
dc.subjectLanguage developmenten_US
dc.subjectNative activityen_US
dc.titleEğitimde dramanın altı yaş çocuklarının dil gelişimleri üzerindeki etkisitr_TR
dc.title.alternativeThe effect of drama in education on language development of six ages childrenen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Okulöncesi Eğitimi Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
240590.pdf7.88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons