Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3308
Title: İlköğretim beşinci sınıf sosyal bilgiler dersinde oluşturmacı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin başarı düzeylerine ve derse yönelik tutumlarına etkisi
Other Titles: In the fifth class social studies lesson in elementary school the effect of the constructivist approach on students' achievement levels and attitudes to the lesson
Authors: Özkılıç, Rüçhan
Avcı, Esra Yavuz
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı.
Keywords: Oluşturmacılık
Başarı testi
Sosyal bilgiler
İlköğretim
Tutum ölçeği
Constructivism
Achievemet test
Social studies
Elementary school
Attitude scale
Issue Date: 13-Mar-2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Avcı, E. Y. (2009). İlköğretim beşinci sınıf sosyal bilgiler dersinde oluşturmacı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin başarı düzeylerine ve derse yönelik tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada, ilköğretim 5.sınıf Sosyal Bilgiler dersinde oluşturmacı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin başarıları düzeylerinde ve derse yönelik tutumlarında farklılıklara yol açıp açmadığı incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Bursa ili Yıldırım ilçesi Davutkadı Eşref Evcil İlköğretim Okulu 5-B ve 5-E sınıfı öğrencileri oluşturmaktadır.Araştırma Deney ve Kontrol grupları üzerinde gerçekleştirilmiş, ön test ve son test kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak ''Toplum İçin Çalışanlar Başarı Testi'' ile ''Sosyal Bilgiler Tutum Ölçeği'' kullanılmıştır. Uygulama dört hafta sürmüştür. Bu sürede deney grubunda ders oluşturmacı yaklaşıma göre işlenirken, kontrol grubunda ders geleneksel yöntemlerle işlenmiştir.Verilerin analiz aşamasında; frekans, yüzde, t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır.Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; Sosyal Bilgiler dersinin işlenmesinde oluşturmacı yaklaşımın kullanıldığı deney grubundaki öğrencilerin başarı düzeyleri ile derste geleneksel yöntemlerin kullanıldığı kontrol grubundaki öğrencilerin başarı düzeyleri arasında deney grubu lehine anlamlı bir faklılık görülmüştür. Deney grubu ile kontrol grubu arasında, öğrencilerin derse yönelik olumlu tutum geliştirmelerinde, deney grubu lehine anlamlı bir farklılık görülmüştür. Ancak araştırmaya katılan deney grubundaki öğrencilerin cinsiyetlerinin ve ailelerinin sosyoekonomik düzey durumlarının öğrenci başarısını artırmada anlamlı bir farklılık oluşturmadığı ortaya çıkmıştır. Elde edilen bulgulara göre Oluşturmacı Öğrenme Yaklaşımı merkeze öğrenciyi almasıyla dersi öğrencinin ilgi ve isteklerine uygun bir şekilde, aktif olarak işlenmesine olanak sağladığı söylenebilir.Elde edilen sonuçlar ışığında şu önerilerde bulunulmuştur:Öğrencilerin etkin katılımı önemli olduğundan, ders planı oluşturulurken öğrenci düşüncelerinden faydalanılmalı, hatta etkinlikleri kendilerinin düzenlemelerine izin verilmelidir. Oluşturmacılık kuramına göre ders etkinlikleri düzenlenirken teknolojiden mümkün olduğunca yararlanılmalıdır. Bu araştırma okul başarılarının tespiti için farklı sınıf ve branşlarda tekrar edilebilir.
In this resarch it is laboured to investigate if constructivist approach on fifth grade elementary school social studies lesson creates differences on students‟ achievement levels and attitudes to the lesson starting from students‟ attaintments. The working group of this research is comprised of 5-B and 5-E class students of Davutkadı EĢref Evcil Elementary School in Yıldırım district of Bursa city. Within the research ,pre test and post test control goup pattern has been used. The research is condicated on the experiment and control group. Within the research “Achievement Test of Employees for Society” and “Social Studies Attitude Scale” were used as an instrument of data collection. Application continued for 4 weeks. Within this process, lessons have been conducted with the experiment groupin accordance with constructivism theory, and as for the control group lessons have been conducted in accordance with the traditional education methods. “Frequency”, “Percentage”, “T-test” and “One way variance analysis” have been used by the process of the data analysis. According to the findings obtained from the result of research; it is seen that there is a significiant distinction in experiment group‟s favour, between the experiment group‟s achievement levels which used constructivist approach in social studies lesson VI and control group‟s achievement levels which used traditional methods in lesson. It is seen tahat there is a significiant distiction in experiment group‟s favour about positive attitude improving to the lesson, between experiment group and control group. It is also proved that the genders and socioeconomic levels of their families have not significiantly effected sucess level of the experimet group students. The according to the findings it can be said that the Constructivist Learning Approach allows conducting the lesson with students‟ interest and seek in an appropriate way by taking them to the center. According to the results taken from the research ,these advices received: Because of the active attention of the students is important , while course plans created, teachers should get utility from student ideas even though they should give permission to the students that they can design activities. Considering of constructivist theory, while the lesson activities had been designed, it must be derived benefit from technology as much as possible. This research can be repeated on different classes and branches for determining school successes.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3308
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
235280.pdf6.78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons