Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3303
Title: Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin kullandıkları sınıf yönetimi stratejileri
Other Titles: The classroom management strategies that preschool education teachers use
Authors: Başal, Handan Asude
Gezgin, Nurdan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Okul Öncesi Öğretmenliği Bilim Dalı.
Keywords: Okul öncesi eğitim
Sınıf yönetimi
Sınıf yönetimi stratejileri
Okul öncesi öğretmeni
Okul öncesi öğretmen adayı
Preschool education
Classroom management
Classroom management strategies
Preschool teacher
Preschool teacher candidate
Issue Date: 16-Jun-2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gezgin, N. (2009). Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin kullandıkları sınıf yönetimi stratejileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma; okul öncesi eğitim kurumlarında çalışmakta olan okul öncesi öğretmenlerinin kendilerine ve onların sınıflarında uygulama yapmakta olan üniversitenin okul öncesi anabilim dalına devam eden dördüncü sınıf okul öncesi öğretmen adaylarına göre; okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi stratejilerini hangi sıklıkta kullandıklarını ve bunların yararlılığı ile ilgili görüş ve inançlarını ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda, araştırmada 2001 yılında Washington Üniversitesi Aile Kliniği tarafından geliştirilmiş olan Türkiye'de Doğan ve Uzmen (2003) tarafından Türkçe'ye çevrilen Öğretmen Stratejileri Soru Formu (Teacher Strategies Questionnaire) kullanılmıştır. Ayrıca araştırma kapsamına alınan okulöncesi öğretmenleri ile okul öncesi öğretmen adayları hakkında bazı istatistiki bilgileri elde etmek amacı ile araştırmacı tarafından hazırlanan bilgi formları kullanılmıştır.Araştırmanın örneklemini Bursa İli Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı dokuz anaokulunda görev yapan 94 okul öncesi öğretmeni ile bu öğretmenlerin sınıflarında uygulama yapmakta olan Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Oku löncesi Öğretmenliği Bölümü dördüncü sınıfa devam eden ve uygulama III dersini anaokullarında gerçekleştiren 92 okul öncesi öğretmen adayı oluşturmaktadır.Öğretmen Stratejileri Soru Formundan elde edilen verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, korelasyon, Varyans analizi ve t-Testi kullanılmış ve elde edilen sonuçlar yorumlanmaya çalışılmıştır.Araştırma sonucunda; araştırma kapsamına alınan okul öncesi öğretmenlerinin, sınıf yönetimi stratejilerini kullanma sıklığı ile bu stratejilerin yararlılığına olan inanç seviyeleri ve ana babalarla çalışma davranışlarının sıklığı arasındaki korelasyonun anlamlı olduğu görülürken, okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi stratejilerini kullanma sıklığı ile sınıfta davranış yönetimi konusunda kendilerine olan güvenleri arasındaki korelasyonun anlamlı olmadığı görülmüştür. Yine araştırma sonucunda; araştırma kapsamına alınan okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi stratejilerini kullanma sıklığı ile meslekte çalışma süresi, sınıftaki eğitimci sayısı ve sınıftaki çocuk sayısı arasındaki korelasyonun anlamlı olmadığı görülmüştür. Bu bulguların yanı sıra, araştırma kapsamına alınan okul öncesi öğretmenlerinin sınıflarında kullandıkları sınıf yönetimi stratejileri kullanma sıklıkları arasında mezun olunan son öğretim kurumu bakımından da anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır.Yine araştırma sonucunda, araştırma kapsamına alınan okul öncesi öğretmen adaylarının ileride sınıflarında kullanacaklarını düşündükleri sınıf yönetimi stratejilerini kullanma sıklığı ile bu stratejilerin yararlılığına olan inanç seviyeleri ve gözlemledikleri öğretmenlerin sınıf yönetimi stratejilerini kullanma sıklıkları arasındaki korelasyonun anlamlı olduğu görülürken, okul öncesi öğretmen adaylarının ileride sınıflarında kullanacaklarını düşündükleri sınıf yönetimi stratejilerini kullanma sıklığı ile sınıfta davranış yönetimi konusunda kendilerine olan güvenleri ve akademik başarı ortalamaları arasındaki korelasyonun anlamlı olmadığı görülmektedir. Bu bulguların yanı sıra, araştırma kapsamına alınan okul öncesi öğretmen adaylarının ileride sınıflarında kullanacaklarını düşündükleri sınıf yönetimi stratejileri kullanma sıklıkları arasında mezun olunan lise türü bakımından da anlamlı bir fark olmadığını belirlenmiştir.Ayrıca, araştırma kapsamına alınan okulöncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi stratejilerini kullanma sıklıklarının öğretmen ve öğretmen adaylarının görüşleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığı bağımsız t-Testi ile karşılaştırılmaya çalışılmış ve öğretmenler ile öğretmen adaylarının görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Bu sonuç, okul öncesi öğretmen adaylarının sınıflarında uygulama yaptıkları okul öncesi öğretmenlerini iyi gözlemlediklerini ve objektif olarak değerlendirdiklerini göstermektedir.
The present study was carried out to reveal the thoughts and beliefs of preschool teachers who work at the establishments where preschool education is provided, and of preschool teacher practitioners who were fourth grade students enrolled in the preschool teacher education department at university. Their views and beliefs related to how often they use classroom management strategies and to what extent these are successful were evaluated. In accordance with this purpose, the Teacher Strategies Questionnaire, which was developed by the Family Clinic of Washington University in 2001, and was translated into Turkish in Turkey by Dogan and Uzmen (2003) was used in the study. In addition, in order to obtain some statistical information about the preschool teachers and preschool teacher candidates that were comprised in the study, information forms, which were prepared by the researcher, were used.The subjects of the study were 94 preschool teachers who are working in nine schools of Ministry of National Education at the province of Bursa, and 92 preschool teacher candidates who were practicing the practice III course at the schools, and were fourth grade students enrolled in the Department of Preschool Education in the Faculty of Education at Uludag University.In the analysis of the data conducted by the Teacher Strategies Questionnaire frequency, percentage, arithmetic mean, correlation, analysis of variance, and t-Test were applied, and results were tried to be interpreted. As a result of the study, while a significant correlation was detected between the frequency of classroom management strategies that preschool teachers use and their level of belief that the strategies will be useful, and the frequency of cooperation with parents; there wasn't any significant correlation between the frequency of the classroom management strategies that the preschool teachers use and their self-confidence related to the method of action in the classroom. Additionally, it was observed that there wasn't a significant correlation between the frequency of classroom management strategies that the preschool teachers, who were comprised in the study, use and their time of work in the profession, the number of educators and the number of children in the classroom. Beside these findings, it was determined that there wasn't a significant difference between the frequency of classroom management strategies that the preschool teachers, who were comprised in the study, use in their classes and the last educational institution that they graduated. Again, in the end of the study it was observed that while there was a significant correlation between the frequency of classroom management strategies that preschool teacher candidates think they will use in the future, and their level of belief that these strategies will be useful and the frequency of the classroom management strategies used by the teachers they observed; there wasn't any significant correlation between the frequency of classroom management strategies that the preschool teacher candidates think they will use in their classes in the future and the self-confidence related to the method of action in the classroom and their grades they received at school. Beside these findings, it was determined that there wasn't a significant difference between the frequency of classroom management strategies that the preschool teacher candidates, who were comprised in the study, think they will use in the future and the high school type that they graduated.Additionally, it was observed whether there was a significant difference between the frequencies of classroom management strategies used by the preschool teachers and teacher candidates that were comprised in the study using independent t-Test, and as a result of the comparison it was determined that there wasn't a significant difference between the views of the teachers and teacher candidates. Results suggest that preschool teacher candidates very carefully observe and objectively evaluate the preschool teachers in whose classes they practice the profession.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3303
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
235283.pdf955.74 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons