Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3299
Title: Mesleki açık öğretim lisesi bilişim teknolojileri alanında verilen eğitimin etkililiğine yönelik öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi
Other Titles: The evaluation of students' opinions towards effectiveness of education in vocational open high school's information and communication technologies department
Authors: Yüksel, Sedat
Şentürk, Emel
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı.
Keywords: Bilişim teknolojileri alanı
Uzaktan eğitim
Mesleki açık öğretim lisesi
Mesleki eğitim
Information and communication technologies department
Distance education
Vocational open high school
Vocational education
Issue Date: 15-Jun-2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şentürk, E. (2009). Mesleki açık öğretim lisesi bilişim teknolojileri alanında verilen eğitimin etkililiğine yönelik öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Araştırmanın amacı; Bursa ilinde Mesleki Açık Öğretim Lisesi Bilişim Teknolojileri alanı öğrencilerinin alandaki eğitime yönelik görüşlerini değerlendirmektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Mesleki Açık Öğretim Lisesi eğitimine yönelik veri toplamak için araştırmacı tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. Çalışmada uzaktan eğitim ve mesleki eğitim kavramlarına değinilmiştir. Araştırma, Bursa ilinde Mesleki Açık Öğretim Lisesi Bilişim Teknolojileri bölümüne devam eden 294 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Mesleki Açık Öğretim Lisesi Bilişim Teknolojileri alanı eğitimine yönelik görüşler cinsiyet, bir işte çalışma durumu, bilgisayar ve internet imkanı değişkenleri açısından incelenmiştir. Verileri analiz etmek için SPSS 13.00 programında Kay-Kare testi, frekans, yüzde hesaplamaları kullanılmıştır. Aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: Alanındaki öğrencilerin eğitime yönelik görüşleri orta düzeydedir. Bununla birlikte öğrencilerin bazı sorunları vardır.Öğrencilerin eğitime yönelik görüşleriyle cinsiyet, bir işte çalışma durumu, bilgisayar ve internet imkanı değişkenleri arasında bazı sorularda anlamlı farklar vardır.Araştırma sonunda sonuçlara dayalı olarak araştırmacı tarafından bazı öneriler sunulmuştur.
The aim of this research is to evaluate opinions of students in Vocational Open High School's Information and Communication Technologies department towards the education in Bursa. In this research survey method has been applied. A questionnaire which was developed by the researcher was used to collect the data towards education of Vocational Open High School. In this study, distance learning and Vocational Education subjects have been studied. The research was carried out with 294 students studying in education program of Vocational Open High School's Information and Communication Technologies department in Bursa. The opinions towards education in Vocational Open High School's Information and Communication Technologies department were examined considering gender, working in a job, computer and internet opportunity. To evaluate the data, Chi-square tests, frequency and percent calculations were used in the program of SPSS 13.00. Following results were found: The opinions of students in department towards their education are at intermediate level. However, the students have some problems.In some questions, there are some significant differences between the opinions of students towards the education and the variables which are gender, working in a job, computer and internet opportunity. At the end of the research, some suggestions based on the results have been presented by the researcher.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3299
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
235277.pdf2.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons