Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/3295
Başlık: Türkiye'de dernek ve vakıfların vergilendirilmesinde karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi
Diğer Başlıklar: Evaluation of tax problems of associations and foundations in Turkey
Yazarlar: Edizdoğan, Nihat
Özdemir, Ahmet Furkan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Maliye Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Dernek
Vakıf
Vergilendirme
Muafiyet
İstisna
Association
Foundation
Taxing
Exemptions
Yayın Tarihi: 2009
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Özdemir, A. F. (2009). Türkiye'de dernek ve vakıfların vergilendirilmesinde karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Kazanç paylaşma amacı dışında belli bir amacı gerçekleştirmek üzere şahıs topluluğu şeklinde kurulan dernekler ile bir malın belli bir amaca tahsis edilmek üzere mal topluluğu şeklinde kurulan vakıfların zaman içerisinde ticari ilişkilerde araç olarak kullanıldığı, bu kuruluşların faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve amaçlarına ulaşabilmeleri için iktisadi işletmeler kurmak suretiyle bu işletmelerde mal teslimi ve hizmet ifalarında bulundukları görülmektedir. Kazanç paylaşma amacı dışı kurulma özelliğinden dolayı dernek ve vakıflara başta vergi yasaları ile tanınan ayrıcalıklar neticesinde bu kuruluşların sayısının giderek arttığı ve birçok yönleriyle ilgi odağı olmaya devam ettikleri görülmektedir.Vergi kanunlarında dernek ve vakıflarla ilgili özellikli bir tanım yapılmamış olmakla beraber, bu kuruluşlar ve iktisadi işletmeleri ile ilgili yasal düzenlenmelerin vergi kanunlarında yer aldığı görülmektedir. Vergi mevzuatımızda kazanç gayesi gütmeme özelliğinden dolayı dernek ve vakıfların vergilendirilmesinde diğer iktisadi işletmelere nazaran ayrıcalık (avantaj) sağlanmaktadır.Dernek ve vakıf tüzel kişiliklerine tanınan ayrıcalıklar nedeniyle bu kuruluşların ticari ilişkilerde araç olarak kullanıldığı; normal olarak ticari işletmeler aracılığı ile yapılması gereken iktisadi faaliyetlerin dernek ve vakıf bünyesinde gerçekleştirildiği görülmektedir. Vergi mevzuatımızda dernek ve vakıfların vergilendirilme esaslarının yeniden gözden geçirilmesi, sınırlarının ve çerçevesinin daha açık bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir.
Earnings sharing purposes, except for a certain purpose to realize his community in the form of the association and a property of a particular purpose be allocated to community property as the foundation of the time in the commercial relations tool as is used, the organizations activities to maintain and goals to reach for the economic enterprises set up by these enterprises delivery of goods and services that can be seen in the performance.Tax law on associations and foundations, they are featured as a definition, but with these organizations and economic operators involved in the legal regulated tax law is seen. Property tax legislation because of our earnings to profit-minded associations and foundations of other economic enterprises compared privilege tax (exemptions) are provided.Associations and foundations are legal entities due to the recognition of the privileges of this organization have been used as tools of trade relations; normal as commercial enterprises to be done through economic activities are performed can be seen in the structure of associations and foundations. Associations and foundations in our tax legislation, review of tax basis, more open borders and a framework needs to be set.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3295
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
234559.pdf1.13 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons