Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3287
Title: Transüretral endoskopik cerrahi için spinal anestezide 10 mg ve 15 mg izobarik levobupivakain dozlarının karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of 10 mg and 15 mg izobaric levobupivacaine doses in spinal anaesthesia for transuretral endoscopic surgery
Authors: Türker, Gürkan
Dizman, Seçil
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Spinal anestezi
Levobupivakain
Doz
Transüretral cerrahi
Spinal anaesthesia
Levobupivacaine
Dosage
Transurethral surgery
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dizman, S. (2010). Transüretral endoskopik cerrahi için spinal anestezide 10 mg ve 15 mg izobarik levobupivakain dozlarının karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamızda elektif endoskopik transüretral rezeksiyon (TUR) cerrahisi geçirecek spinal anestezi uygulanan olgularda iki farklı izobarik levobupivakain dozunun spinal anestezi karakteristikleri üzerine olan etkilerini değerlendirmeyi ve cerrahi için minimum yeterli dozu araştırmayı amaçladık. ASA I-II grubu, 40-80 yaş aralığında elektif TUR cerrahisi planlanan 50 erkek olgu çalışmaya dahil edildi. Olgular randomize olarak 2 eşit gruba ayrıldı: Grup LB10 (n=25): 10 mg %0.5 izobarik levobupivakain, Grup LB15 (n=25): 15 mg %0.75 izobarik levobupivakain. Gruplardaki lokal anestezik solüsyonları eşit volümde, 2 ml izobarik levobupivakain içermekteydi. Hastalar monitorize edildikten ve intravenöz ringer laktat solüsyonu infüzyonu başlandıktan sonra, sol lateral pozisyonda, L3-4 intervertebral aralıktan orta hattan 25G Quincke spinal iğne kullanılarak spinal anestezi uygulandı. Enjeksiyon sonrası olgular hızlı bir şekilde supin pozisyona çevrildi. Duyusal blok dermatom seviyesi “pin-prick testi” ve motor blok derecesi “Bromage skalası” kullanılarak değerlendirildi. İntraoperatif ve postoperatif dönemde duyu ve motor blok karakteristikleri ve spinal anesteziden derlenme zamanları değerlendirildi. İntraoperatif sedasyon, sedoanaljezi ve genel anestezi ihtiyacı ile intraoperatif ve postoperatif gelişen komplikasyonlar kaydedildi. Sonuçlarımıza göre; LB10 grubunda 3 olguda duyu bloğu T10 seviyesine ulaşmadı, LB10 grubunda 8 olguda, LB15 grubunda 5 olguda komplet motor blok (Bromage=3) oluşmadı. Grup LB10’ da 7 olguya sedasyon ve 3 olguya sedoanaljezi uygulandı; Grup LB15’ te 10 olguya sedasyon uygulandı, ancak hiçbir olguya sedaoanaljezi uygulanması gerekmedi. Grup LB15’ te intraoperatif en yüksek duyu dermatom seviyesi daha üst seviyede saptandı. Grup LB15’ te duyu blok başlangıç zamanı ve komplet motor blok oluşma zamanı anlamlı olarak daha kısa gözlendi. Grup LB15’ te intraoperatif komplikasyon olarak 1 olguda hipotansiyon ve 2 olguda titreme gözlendi. Duyu bloğu 2 segment gerileme zamanı, duyu bloğu seviyesinin S2 dermatomuna gerileme zamanı ve duyu bloğu tam gerileme süresi açısından her iki grup arasında anlamlı farklılık saptanmadı. Motor blok tam gerileme süresi Grup LB15’ te Grup LB10’ a göre anlamlı olarak daha uzun saptanmıştır (p< 0.01). Bulgularımız; spinal anestezide izobarik levobupivakainin 10 mg uygulanmasının, transüretral cerrahi için güvenli ve yeterli duyusal ve motor blok oluşturduğunu göstermiştir. Spinal anesteziden motor blok derlenme zamanı Grup LB15’ te Grup LB10’ a göre anlamlı olarak daha uzun bulunmuştur.
In this study we aimed to eveluate the effects of two different spinal isobaric levobupivacaine doses on spinal anesthesia characteristics and to research minimal efective dose for surgery in patients undergoing elective transuretral resection (TUR) surgery. ASA I-II status, 40-80 year-old male patients undergoing TUR surgery were included to the research. All cases were randomized to two equal groups: Group LB10 (n=25): 10 mg %0.5 isobaric levobupivacaine, Group LB15 (n=25): 5 mg %0.75 isobaric levobupivacaine. The local anesthetic solutions in the groups were including equal volumed, 2 ml isobaric levobupivacaine. After monitorization and starting to ringer lactate infusion, spinal anesthesia were administered via 25G Quincke spinal needle through the L3-4 intervertebral space at left lateral decubitis position. After injection, all subjects were turn to supine position immediately. Sensorial block level were evaluated by using ‘pin-prick test’ and motor block level were evaluated by using ‘Bromage scale’. Sensorial and motor block charecteristics of patients in intraoperative and postoperative periods and recovery time from spinal anesthesia were evaluated. General anesthesia, sedoanalgesia and sedation requirements in intraoperative period and complications which were occured in intraoperative and postoperative periods were recorded. According to our results; in 3 subjects of Group LB10, sensorial blocks could not reach the T10 level, in 8 subjects of Group LB10, in 5 subjects of Grup LB15, complete motor block (Bromage=3) was not occured. Sedoanalgesia was required in 3 subjects of Group LB10 and sedation was required in 10 subjects of Group LB10; in 10 subjects of Group LB15 sedation was required and sedoanalgesia was not required in any subject. The highest sensorial dermatomal level detected upper in Group LB15. In Group LB15 sensorial block initial time and complete motor block occurance time observed significantly shorter than Group LB10. Hypotention was observed in 1 case and trembling was observed in 2 cases in Group LB15. No significant difference between groups was detected in 2 segments regression time, the time for sensorial block regression to S2 dermatoma and complete sensorial block regression time. Complete motor block regression time was significantly longer in Group LB15 than Group LB10 (p< 0.01). Our findings showed that 10 mg isobaric levobupivacaine administration in spinal anesthesia provided adequate and safe sensorial and motor block for transurethral surgery. Motor block recovery time from spinal anesthesia was found significantly longer in Group LB15 compared with Group LB10.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3287
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307263.pdf292.65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons