Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3286
Title: Bursa yöresi Rendzina Büyük Toprak Grubu topraklarının bazı özellikleri ve besin maddesi içerikleri
Other Titles: Some properties and nutrient element contents of the soils in Bursa province Rendzina Great Soil Group
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bölümü.
Tümsavaş, Zeynal
Aksoy, Ertuğrul
Keywords: Rendzina büyük toprak grubu
Toprak verimliliği
Besin maddesi içerikleri
Rendzina great soil group
Soil fertility
Nutrient element contents
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tümsavaş, Z. ve Aksoy, E. (2008). "Bursa yöresi Rendzina Büyük Toprak Grubu Topraklarının bazı özellikleri ve besin maddesi içerikleri". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(1), 95-106.
Abstract: Bu araştırma, Bursa İli Rendzina Büyük Toprak Grubu topraklarının bazı özellikleri ve besin maddesi içeriklerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla araştırma alanını temsil edecek şekilde 26 adet toprak örneği alınmış ve bu örneklerin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre toprak örnekleri genellikle kil tekstürlü, nötr ve hafif alkalin pH’da, değişik miktarlarda kireç içerdikleri ve herhangi bir tuzluluk sorunlarının olmadığı belirlenmiştir. Toprakların toplam N, yarayışlı P ve DTPA+TEA ile ekstrakte edilen Zn besin maddesi içeriklerinin orta düzeyde, değişebilir K ve DTPA+TEA ile ekstrakte edilen Fe içerikleri yönünden yeterli, değişebilir Ca ve Mg ile DTPA+TEA ile ekstrakte edilen Mn ve Cu açısından oldukça yüksek olduğu, ancak toprakların % 92.3’ünün ise organik madde içeriğinin oldukça yetersiz düzeyde olduğu belirlenmiştir. Araştırma topraklarının genellikle kil tekstürlü ve organik madde içeriklerinin yetersiz düzeyde olması nedeniyle söz konusu topraklarda yetiştiriciliği yapılan bitkilerin daha iyi gelişmesini sağlamak için toprak işlemelerinin uygun nem içeriklerinde yapılması ve toprağa organik madde katılması sağlanmalıdır.
This research was carried out to determine some properties and nutrient element contents of the soils in Bursa province Rendzina Great Soil Group. For this purpose, 26 soil samples representing the research area were taken and some physical and chemical properties were determined. The research resulted in that the soil samples were mostly clay textured, had neutral or slightly alkaline pH and contained varying amounts of lime and showed no signs of salinity problem. The soils’ total N, available P and DTPA+TEA extractable Zn contents were at moderate level, exchangeable K and DTPA+TEA extractable Fe were sufficient, exchangeable Ca, Mg, DTPA+TEA extractable Mn and Cu contents were relatively high, whereas 92.3% of the soils had insufficient organic matter contents. Due to fact that the soils in the research area are generally clay textured and their organic matter contents are insufficient, soil cultivations should be applied at appropriate soil moisture contents and organic matter should be supplied to the soils to enhance growth of plants cultured in the soils in question.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154071
http://hdl.handle.net/11452/3286
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2008 Cilt 22 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_1_10.pdf182.19 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons