Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3282
Title: Farklı soya fasulyesi (Glycine max L. Merr.) hatlarının Bursa ekolojik koşullarında bazı verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of some yield and quality characters of different soybean (Glycine max L. Merr.) lines under Bursa ecological conditions
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.
Sincik, Mehmet
Oral, H. Selçuk
Göksoy, A. Tanju
Turan, Z. Metin
Keywords: Soya fasulyesi
Bitki boyu
Tane verimi
1000 tane ağırlığı
Ham protein oranı
Ham yağ oranı
Soybean
Plant height
Seed yield
1000 seed weight
Crude protein percent
Crude oil percent
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sincik, M. vd. (2008). "Farklı soya fasulyesi (Glycine max L. Merr.) hatlarının Bursa ekolojik koşullarında bazı verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(1), 55-62.
Abstract: Bu araştırma, farklı soya fasulyesi hatlarının Bursa ekolojik koşullarında bazı verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 2005 ve 2006 yıllarında Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi deneme tarlalarında yürütülmüştür. Araştırmada materyal olarak Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden sağlanan11 adet soya fasulyesi hattı (435, 436, 517, 602, 613, 626, 1304, 1309, 1530, 1535 ve 1609) ile şahit olarak A3127 çeşidi kullanılmıştır. Denemeler, tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Çalışmada, bitki boyu, ilk bakla yüksekliği, bitkide bakla sayısı, bitkide tane sayısı, tane verimi, 1000 tane ağırlığı, ham protein oranı, ham yağ oranı, ham protein verimi ve ham yağ verimi özellikleri incelenmiştir. İki yıllık ortalama değerlere göre araştırmada en yüksek bitki boyu 106.5 cm ile 1609 hattından elde edilmiştir. En yüksek tane verimini 248.3 kg/da ile 1530 hattı sağlamıştır. 1609 ve 517 hatları en yüksek ham protein oranlarına (%39.2 ve %38.9) ulaşırken, en yüksek ham yağ oranını %19.2 ile 1535 hattı vermiştir. En yüksek ham protein verimleri sırasıyla 517, 1530, 436, 602 ve 1609 hatlarından elde edilmiştir. 1530 hattı ise 45.6 kg/da ile en yüksek ham yağ verimini sağlamıştır.
This study was carried out to determine some yield and quality characters of different soybean lines under Bursa ecological conditions. The study was conducted at the experimental fields of Agricultural Research and Training Centre of Uludag University Agriculture Faculty, during 2005 and 2006. Eleven soybean lines (435, 436, 517, 602, 613, 626, 1304, 1309, 1530, 1535 and 1609) derived from Çukurova Agricultural Research Station and A3127 cultivar were used in this research. Two years data collected were analyzed according to randomized block design with three replications. Plant height, first pod height, number of pods per plant, number of seeds per plant, seed yield, 1000 seed weight, crude protein percent, crude oil percent, crude protein yield and crude oil yield were observed. The highest plant height was measured from line 1609 (106.5 cm). The highest seed yield was obtained from line 1530 (248.3 kg/da). Lines 1609 and 517 reached the highest crude protein percent (39.2% and 38.9%). Line 1535 gave the highest crude oil percent (19.2%). The highest crude protein yields were obtained from lines 517, 1530, 436, 602 and 1609. Also, line 1530 gave the highest crude oil yield (45.6 kg/da).
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154067
http://hdl.handle.net/11452/3282
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2008 Cilt 22 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_1_6.pdf165.53 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons