Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3273
Title: Muhammed Nurullâh Seyda El-Cezerî hayatı, eserleri ve fikirleri
Other Titles: Muhammed Nurullah Seyda El-Cezeri: His life, work of arts and opinions
Authors: Kartal, Abdullah
Tokhtarov, Midat
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı/Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Cizre
Nakşibendi Tarikatı
Şeyh
Dergâh
Tasavvuf
Tarekat Of Nakşibend
Sheikh
Dervish Lodga
Islamic Mysticism
Issue Date: 18-Sep-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tokhtarov, M. (2012). Muhammed Nurullâh Seyda El-Cezerî hayatı, eserleri ve fikirleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu tezde Güneydoğu Anadolu'da yetişen Nakşibendi şeyhi Muhammed Nurullah Seydâ el-Cezerî hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. Tez bir giriş, üç bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Giriş bölümünde Cizre'nin coğrafi yeri ve özellikleri, ayrıca Cizre'de yetişen büyük ãlimlerin bazıları hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Birinci bölümde Şeyh Muhammed Nurullah Seydã'nın doğumu, çocukluğu, evliliği, tahsili hayatı, mürşidi, üstadları, mürîdleri, kerãmetleri, sosyal faaliyetleri, irşãd davetleri, İslãm'a olan hizmetleri, ibadet yönleri, ahlakî özellikleri hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde Nurullah Seydã'nın eserleri tanıtılıp fikirleri hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümünde tasavvufî, felsefî, mantıkî, tarihî görüşleri üzerinde durulmuştur.
The objective of this thesis is to give information about Muhammed Nurullah Seyda el-Cezeri, a Naqshibandi sheikh, who was brought up in southeast Anatolia. The thesis consists of an introduction, three chapters and a conclusion. In the introduction part, brief information about the location and geographical characteristics of Cizre as well as information about some great scholars who were brought up in this town is presented. The first chapter is based on information about the birth, childhood, marriage, education, murshid, teachers, murids, karamats, social activities, guidance to the true way, services for Islam, prayers, moral characteristics of Sheikh Muhammed Nurullah Seyda. His opinions related to tasavvuf, philosophy, logic and history are stressed in the second part. The works of Muhammed Nurullah Seyda are introduced and information about his ideas is presented in the third part.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3273
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
319565.pdf5.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons