Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3271
Title: Bursa bölgesinde bir yumurta tavuğu kümesinin yapı içi iklimsel çevre koşullarının yumurta iç ve dış kalite özellikleri üzerine etkilerinin belirlenmesi
Other Titles: The determination effects of indoor climatical conditions in a layer house in bursa region on interior and exterior egg quality characteristics
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü.
Kılıç, İlker
Şimşek, Ercan
Keywords: Kümes
Kafesli sistemler
İklimsel çevre koşulları
Yumurta kalite özellikleri
Layer house
Cage house
İndoor climatical conditions
Egg quality characteristics
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kılıç, İ. ve Şimşek, E. (2006). "Bursa bölgesinde bir yumurta tavuğu kümesinin yapı içi iklimsel çevre koşullarının yumurta iç ve dış kalite özellikleri üzerine etkilerinin belirlenmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(2), 31-38.
Abstract: Bu çalışmada, Bursa bölgesi koşullarında yetiştiricilik yapılan 5400 kapasiteli kafesli bir kümeste, yapı içi iklimsel çevre koşulları ile yumurta kalite özellikleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Yumurta kalite özelliklerinin yapı içi iklimsel çevre koşullarına göre değişimi varyans ve regresyon analizi ile değerlendirilmiştir. Çalışma sonuçları, üretimin yapıldığı dönemlerin yumurta iç ve dış kalitesi üzerine önemli derecede etkili olduğunu göstermektedir (P< 0.01). Çalışmada yapısal çevre olarak ele alınan kafes katları ve kafes sıralarının yumurta dış kalite özellikleri üzerine olan etkilerinin önemsiz olduğu belirlenmiştir. İç kalite özelliklerinde ise kafes katı ve sıralarının ak indeksi ve Haugh birimi üzerine etkileri önemli bulunmuştur (P<0.05, P<0.01). Ayrıca, parametreler arasındaki interaksiyonlarda, kabuk kalınlığı ve Haugh birimi için üretim dönemi ve kafes sırası interaksiyonu ve şekil indeksi için ise kafes katı ve kafes sırası interaksiyonu istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. İklimsel çevre koşullarının (sıcaklık ve bağıl nem) yumurta kalite özellikleri üzerine olan etkilerini ortaya koymak amacıyla yapılan regresyon analizi sonucunda, yumurta ağırlığı, şekil indeksi, kabuk kalınlığı, ak indeksi ( sadece yaz dönemi için), sarı indeksi ve Haugh birimi için elde edilen regresyon denklemlerinin istatistiksel açıdan önemli olduğu belirlenmiştir(P<0.05, P<0.01). Kümes içi iklimsel çevre koşullarının, yumurta kalite özellikleri üzerinde önemli etkilere sahip olduğu ifade edilebilir. Bu nedenle, kümes içi ortam sıcaklık ve bağıl neminin optimum sınırlar içerisinde tutulması için alınması gereken önlemler kaliteli bir üretim için vazgeçilmez olacaktır.
In this study, the relationship between indoor climatical conditions and egg quality characteristics was examined in a poultry house which have 5400 laying hens in Bursa region. Variations in egg quality characteristics based on indoor climatical conditions were evaluated by regression analysis and analyze of variance. Results of study showed that exterior and interior egg quality characteristics were affected significantly by period of production ( PP) (P< 0.01). The effect of structural conditions such as cage stair (CS) and cage row (CR) on exterior egg quality characteristics was not significant statistically. But albumen index and Haugh unit were affected significantly by CS and CR (P<0.05, P<0.01). In addition, PP x CR interaction for shell thickness and Haugh unit and CS and CR interaction for shape index were found to be significant. Regression analysis was performed to determine effects of climatical conditions such as indoor temperature and relative humidity on egg quality characteristics. The regression equations for egg weight, shape index, shell thickness, albumen index (only summer period), yolk index and Haugh unit were statistically significant according to the analysis of variance for regression equations (P<0.05, P<0.01). Consequently, it is expressed that indoor climatical conditions have significantly influences on egg quality characteristics. Therefore, the components providing optimum indoor temperature and relative humidity will be indispensable for high quality egg production.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154058
http://hdl.handle.net/11452/3271
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2006 Cilt 20 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_2_6.pdf157.77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons