Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3250
Title: Vasküler erektil disfonksiyonu olan hastaların arteriyel sertlik ve kardiyak fonksiyonlarının değerlendirilmesi, fosfodiesteraz tip V inhibitörü tadalafilin bu parametreler üzerine akut etkileri
Other Titles: Evaluation of arterial stiffness and cardiac function in patients with vascular erectile dysfuntion, acute effects of phosphodiesterase type 5 inhibitor tadalafil on these parameters
Authors: Güllülü, Sümeyye
Özdabakoğlu, Osman
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Erektil disfonksiyon
Arteriyel sertlik
Pulsed wave ekokardiyografi
Doku Doppler ekokardiyografi
Sol ventrikül fonksiyonu
Erectile dysfunction
Arterial stiffness
Pulsed wave echocardiography
Tissue Doppler echocardiography
Left ventricular function
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özdabakoğlu, O. (2010). Vasküler erektil disfonksiyonu olan hastaların arteriyel sertlik ve kardiyak fonksiyonlarının değerlendirilmesi, fosfodiesteraz tip V inhibitörü tadalafilin bu parametreler üzerine akut etkileri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Erektil disfonksiyon (ED) tüm dünyada yaygın bir sağlık sorunudur. ED'de temel patolojinin endotel disfonksiyonu olduğu düşünülmektedir. Arteryel sertlik (stiffness), endotel disfonksiyonunun erken dönemde belirlenmesinde kullanılabilecek güvenilir bir yöntemdir.Bu çalışmada bilinen kardiyovasküler hastalık ve ateroskleroz risk faktörleri olmayan ED hastalarında gerçekte sistemik vasküler hastalığın olduğunu göstermek amaçlandı. Çalışmaya 30 ED hastası (ortalama yaşı 48,7±11,7) ve 20 sağlıklı erkek (ortalama yaşı 48,3±8,7) alındı. Aplanasyon tonometri yöntemi ile endotel fonksiyonları ve transtorasik ekokardiyografi ile aort sertliği ve sol ventrikülün sistolik ve diyastolik fonksiyonları incelendi. Ayrıca ED tedavisinde etkilili olduğu kanıtlanmış fosfodiesteraz tip 5 (PDE?5) inhibitörü tadalafilin bu ölçümler üzerine akut etkileri değerlendirildi.Çalışma ve kontrol grubu yaş, vücut kitle indeksi, vücut yüzey alanı, hemoglobin, üre, kreatinin, açlık kan şekeri, kan kolesterol değerleri açısından benzerdi. Vasküler ED grubunda beklendiği gibi Uluslararası Erektil Fonksiyon İndeksi'nin ilk 5 sorusu (İİEF-5)' na göre skoru kontrol grubuna göre düşüktü (p<0,001). Vasküler ED grubunda nabız basıncı kontrol grubuna göre artmış bulundu ( p<0,05). Aort gerilimi ve aort esneyebilirliliği vasküler ED grubunda kontrol grubuna kıyasla anlamlı derecede daha düşük saptandı. (sırasıyla p<0,001 ve p<0,001). Vasküler ED grubunda tadalafil sonrası nabız basıncında (p=0,0179), sistolik kan basıncında (p=0,001) ve diyastolik kan basıncında (p=0,054) azalma izlenirken aort esneyebilirliği (p=0,001) ve aort gerilimi değerlerinde (p=0,003) anlamlı derecede artış saptandı. Vasküler ED grubunda büyük arter elastisite indeksi (BAEİ) değeri ve küçük arter elastisite indeksi (KAEİ) değeri kontrol grubuna göre azalmış saptandı. (sırasıyla p=0,02 ve p=0,003) Tadalafil sonrası her iki parametrede artış izlendi.Sol ventrikülün konvansiyonel ve doku Doppler ölçümlerinde sistolik fonksiyonlarda her iki grup arasında anlamlı bir farklılık izlenmezken miyokard performans indeksi ED grubunda artmış saptandı (p=0,035). Diyastolik fonksiyon parametrelerinde ise ED grubunda mitral A dalga hızı ve E/E' artmış, izovolümik gevşeme zamanı (İVGZ) uzamış saptandı. Tadalafil alımı sonrası IVGZ de kısalma, MPI da azalma ve İVA da artış izlendi.Sonuç olarak bu çalışma ED hastalarında aterosklerotik risk faktörleri ve bilinen kardiyak hastalık olmasa da sistemik vasküler hastalığın olduğu gösterildi. Sol ventrikül diyastolik fonksiyonları da ED hastalarında bozulmuştur. Tadalafilin hem arteryel sertlik hemde sol ventrikül diyastolik fonksiyonları üzerine olumlu etkileri olduğu izlendi. Endotel fonksiyonları üzerine bu olumlu etkileri nedeniyle bu grup ilaçların ileride rutin kullanımı söz konusu olabilir.
Erectile dysfunction (ED) is a common health problem all over the world. Erectile dysfunction is thought to be the basic pathology of endothelial dysfunction. Arterial stiffness is a reliable method for the determination of endothelial dysfunction in the early phase.In this study, we aimed to demonstrate that in ED patients without known risk factors for atherosclerosis and cardiovascular disease, in fact there is a systemic vascular disease was present. 30 ED patients (mean age 48,7 ± 11,7) and 20 healthy males (mean age 48,3 ± 8,7) were included in the study. Endothelial function was evaluated with applanation tonometry, aortic stiffness and left ventricular systolic and diastolic functions were evaluated by transthoracic echocardiography. Also, we investigated the acute effects of Tadalafilin, a type 5 phospodiesterase inhibitor which was shown to be an effective treatment agent of ED, on those measurements.The study and control groups were similar in age, body mass index, body surface area, hemoglobin, urea, creatinine, fasting blood glucose, blood cholesterol levels. As expected, in vascular ED gruop, from the first 5 questions of International Index of Erectile Dysfunction (IIEF?5), score was lower than the control group (p <0.001). Pulse pressure was greater in vascular ED group than the control group (p <0.05). In ED group, aortic strain and aortic distensibility were significantly lower than the control group. (p <0.001 and p <0.001, respectively). After tadalafil administration, pulse pressure (p = 0,0179), systolic blood pressure (p = 0.001) and diastolic blood pressure (p = 0.054) decrease observed in vascular ED group and significant increase was detected in aortic distensibility (p = 0.001) and aortic strain values (p = 0.003). In vascular ED group, large artery elasticity index (LAEI) value and small artery elasticity index (SAEI) value was decreased compared to the control group. (p=0,02 ve p=0,003, respectively). Increase in both parameters was observed after tadalafil administration.Assesment of the left ventricular systolic function by conventional and tissue Doppler measurements, there was no significant difference between the two groups. However, in ED group, the myocardial performance index was increased (p=0,035). Diastolic function parameters; the mitral A wave velocity and E / E' was increased and isovolumic relaxation time (IVRT) was prolonged in ED group. After the administration of Tadalafil, IVRT was shortened, MPI was decreased and IVA was increased.In conclusion, in this study we showed that in patients with ED, even the absence of known cardiac disease and risk factors for atherosclerotic disease, systemic vascular disease was present. Left ventricular diastolic function is also impaired in patients with ED. Tadalafil was found to be positive effects on both arterial stiffness and left ventricular diastolic function. Because of these positive effects on endothelial function, the routine use of drugs in this group may take place in the future.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3250
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307257.pdf734.33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons