Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3242
Title: İhracat teşviklerinin etkinliği: İnegöl Mobilya Sanayi üzerine bir uygulama
Other Titles: Efficiency of export incentives: An implementation on Furniture Industry of İnegöl
Authors: Güler, Esra
Tekin, Ergün
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Anabilim Dalı/Uluslararası Ticaret Bilim Dalı.
Keywords: İhracat teşvikleri
Keywords export incentives
Dış ticaret
İhracat teşviklerinin etkinliği
Mobilya sektörü
İnegöl Mobilya Sanayi
Foreign trade
Efficiency of export incentives
Furniture sector
İnegöl Furniture Industry
Issue Date: 24-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Tekin, E. (2019). İhracat teşviklerinin etkinliği: İnegöl Mobilya Sanayi üzerine bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Çalışma, uluslararasılaşma performansı için güdüleyici bir mekanizma olarak tasarlanan ülkemizdeki ihracat teşviklerinin etkinliğinin araştırılması amacını taşımaktadır. Araştırmada; ihracat teşviklerinin etkinliği, İnegöl mobilya sanayisinde faaliyette bulunan 11 adet imalatçı/ihracatçı işletme üzerinde nitel araştırma yöntemiyle sürdürülebilirlik problemi temasıyla ele alınmaktadır. Bu durum, işletmelerin kuruluştan itibaren dinamik bir yaklaşımla ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. İhracat teşviklerinin ve yararlanıcı işletmelerin karmaşık yapısını çözmek, ihracat teşviklerinin etkinliği problemine yönelmede kritik bulunmaktadır. Karmaşık bir araştırma evrenini basitleştirmek için örneklemdeki işletmeler uluslararasılaşma modelleri bağlamında sınıflandırılmaktadır. Sınıflandırma; işletmelerin uluslararasılaşma süreci aşamaları, uluslararası piyasalarda uygulanan rekabet stratejisi, girişimci ve işletme üst yönetiminin uluslararası pazarlarda rakiplerine karşı benimsediği yaklaşımı, işletmelerin hedef pazar stratejilerinin niteliği, girişimci profilleri ve algılanan risk düzeylerinden oluşan ayırt edici özelliklerle diğer yardımcı faktörler vasıtasıyla sağlanmaktadır. İşletmelerin sınıflandırılmasından sonra, ihracat teşviklerinin etkinliği bu sınıflandırmalar bazında değerlendirilmektedir. Çalışmada, Türkiye’de Uygulanan İhracat Teşvikleri uluslararasılaşma süreçlerine paralel olarak incelenmektedir. Çalışmada; işletmelerin yararlandığı ihracat teşvikleri, bu teşviklerle ilgili girişimci algıları ile ihracat teşviki mekanizmasıyla ilgili girişimci önerileri bütüncül olarak değerlendirilmektedir. İşletmelerin sınıflandırılması yoluyla elde edilen bulgularla, ihracat teşviklerinin etkinliğiyle ilgili bulgularda sınıflandırmalar bazında benzeşiklik tespit edilmiştir. Uluslararasılaşma düzeyi arttıkça ihracat teşviklerinden yararlanma vii eğilimi de artmaktadır. Çalışmada ihracat teşviklerinin sunumunda uluslararası pazarlarda kalıcılık ve sürdürülebilirlik bağlamında problemler tespit edilerek öneriler geliştirilmiştir. Nihayetinde; ihracat teşvik mekanizmasının, ana konumu uluslararasılaşma modelleri bağlamında olmak üzere işletmelerin; uluslararasılaşma süreci aşamaları, uluslararası piyasalarda uygulanan rekabet stratejisi ile girişimci/üst yöneticilerin uluslararası pazarlarda rakiplerine karşı benimsediği yaklaşımı, işletmelerin hedef pazar stratejilerinin niteliği, girişimci profilleri ve algılanan risk düzeyleri vb. ayırt edici özellikler bağlamında faklılaşmak durumunda olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.
The aim of this study is to investigate the effectiveness of export incentives in our country which is designed as a motivating mechanism for the success of internationalization performance. In that research, the effectiveness of export incentives is looked into the theme of sustainability problem through qualitative research method on 11 manufacturers/exporters operating in İnegöl furniture industry. This situation requires a dynamic approach from the beginning of the establishment. Solving the seemingly complex structure of export incentives and manufacturing exporting enterprises benefiting from these incentives is critical in addressing the problem of the effectiveness of export incentives. Export Incentives Implementations in Turkey are examined in parallel with the work on the process of internationalization. To simplify a complex research universe, enterprises in the sample are classified in the context of internationalization models. Classification; The stages of the internationalization process of enterprises, the competitive strategy applied in international markets, the approach of the entrepreneur and the top management against the competitors in the international markets, the quality of the target market strategies of the enterprises, the entrepreneur profiles and perceived risk levels are provided by the different qualitative and quantitative features and other auxiliary factors. After the classification of enterprises, the effectiveness of export incentives is evaluated on the basis of these classifications. On that research, Export Incentives Applied in Turkey is examined in parallel with the process of internationalization. On that research; export incentives used by enterprises, entrepreneurial perceptions related to these incentives and entrepreneur suggestions regarding export incentives and incentive mechanism are evaluated in a holistic way. By the classification of enterprises, comparison is obtained and similarities are observed in the outputs related to the ix efficiency of export incentives on the basis of classifications. As a result; as the level of internationalization increases, the tendency to benefit from export incentives increases. There are problems in the presentation of export incentives in the context of permanence and sustainability in international markets. The export promotion mechanism is the main position of enterprises in the context of internationalization models; stages of internationalization process, competition strategy applied in international markets and the approach of entrepreneurs/top executives against their competitors in international markets, the quality of target market strategies of enterprises, entrepreneur profiles and perceived risk levels. other distinctive qualitative and quantitative characteristics.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3242
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ergün_tekin_tez.pdf.pdf1.37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons