Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3233
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖzdemir, Erkan-
dc.contributor.authorSeven, Ebru-
dc.date.accessioned2019-12-16T10:20:30Z-
dc.date.available2019-12-16T10:20:30Z-
dc.date.issued2019-10-03-
dc.identifier.citationSeven, E. (2019). Duygusal zeka ve duygusal zekanın tüketicilerin hedonik satın alma davranışına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/3233-
dc.description.abstractBu tez çalışmasının amacı, duygusal zeka boyutlarının tüketicilerin hedonik satın alma davranışı üzerindeki etkisini belirlemektir. Tez çalışmasında duygusal zeka boyutları, kendi duygularını değerlendirme, başkalarının duygularını değerlendirme, duyguların kullanımı ve duyguların düzenlenmesi boyutları olarak ele alınmıştır. Çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, duygusal zeka ve ilgili kavramsal çerçeve ayrıntılı olarak incelenmiştir. İkinci bölümde, hedonik satın alma konusuyla ilgili literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise, araştırma amacı doğrultusunda oluşturulan araştırma modeli ve hipotezleri test edilmiştir. Araştırma verileri giyim alışverişi yapan üniversite öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen araştırma verileri Yapısal Eşitlik Modellemesiyle (YEM) analiz edilmiştir. Verilerin analizi için IBM SPSS 23 ve Smart PLS 3.2.8 paket programları kullanılmıştır. Gerçekleştirilen analizler sonucunda, duyguların kullanımı ve başkalarının duygularını değerlendirme boyutlarının tüketicilerin hedonik satın alma davranışı üzerinde V pozitif, kendi duygularını değerlendirme boyutunun ise negatif bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Analiz sonucunda, duyguların düzenlenmesi boyutunun tüketicilerin hedonik satın alma davranışı üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmadığı bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar literatüre ve pratik hayata katkıları açısından sonuç bölümünde ele alınmış ve gelecekteki araştırmalar için araştırma önerileri sunulmuştur.tr_TR
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to determine the effect of emotional intelligence on the hedonic buying behavior of consumers. In this thesis, emotional intelligence dimensions were evaluated as self-evaluation, self-evaluation of others, use of emotions and regulation of emotions. The study consists of three main sections. In the first part, emotional intelligence and related conceptual framework are examined in detail. In the second part, a literature review on hedonic purchasing is carried out. In the third part of the study, the research model and hypotheses created for the purpose of the research were tested. The data of the research was carried out on university students who were buying clothes. In the study, the convenience sampling method was used. The obtained data were analyzed with Structural Equation Modeling (SEM). IBM SPSS 23 and Smart PLS 3.2.8 software were used for data analysis. VII As a result of the analyzes, it was found that the dimensions of the use of emotions and evaluating the emotions of others had a positive effect on the hedonic purchasing behavior of the consumers, and the dimension of evaluating their own emotions had a negative effect. As a result of the analysis, it was found that the dimension of emotion regulation had no effect on the hedonic purchasing behavior of consumers. The results obtained are discussed in terms of their contribution to literature and practical life, and research proposals are presented for future researches in the conclusion section.en_US
dc.format.extentXV, 87 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectDuygutr_TR
dc.subjectEmotionen_US
dc.subjectDuygusal zekatr_TR
dc.subjectHedonik satın alma davranışıtr_TR
dc.subjectIntelligenceen_US
dc.subjectEmotional intelligenceen_US
dc.subjectHedonic buying behavioren_US
dc.subjectZekatr_TR
dc.titleDuygusal zeka ve duygusal zekanın tüketicilerin hedonik satın alma davranışına etkisitr_TR
dc.title.alternativeEmotional intelligence and effect of emotional intelligence on consumers’ hedonic buying behavioren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10302051.pdf2.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons