Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/3233
Başlık: Duygusal zeka ve duygusal zekanın tüketicilerin hedonik satın alma davranışına etkisi
Diğer Başlıklar: Emotional intelligence and effect of emotional intelligence on consumers’ hedonic buying behavior
Yazarlar: Özdemir, Erkan
Seven, Ebru
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Duygu
Emotion
Duygusal zeka
Hedonik satın alma davranışı
Intelligence
Emotional intelligence
Hedonic buying behavior
Zeka
Yayın Tarihi: 3-Eki-2019
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Atıf: Seven, E. (2019). Duygusal zeka ve duygusal zekanın tüketicilerin hedonik satın alma davranışına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Bu tez çalışmasının amacı, duygusal zeka boyutlarının tüketicilerin hedonik satın alma davranışı üzerindeki etkisini belirlemektir. Tez çalışmasında duygusal zeka boyutları, kendi duygularını değerlendirme, başkalarının duygularını değerlendirme, duyguların kullanımı ve duyguların düzenlenmesi boyutları olarak ele alınmıştır. Çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, duygusal zeka ve ilgili kavramsal çerçeve ayrıntılı olarak incelenmiştir. İkinci bölümde, hedonik satın alma konusuyla ilgili literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise, araştırma amacı doğrultusunda oluşturulan araştırma modeli ve hipotezleri test edilmiştir. Araştırma verileri giyim alışverişi yapan üniversite öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen araştırma verileri Yapısal Eşitlik Modellemesiyle (YEM) analiz edilmiştir. Verilerin analizi için IBM SPSS 23 ve Smart PLS 3.2.8 paket programları kullanılmıştır. Gerçekleştirilen analizler sonucunda, duyguların kullanımı ve başkalarının duygularını değerlendirme boyutlarının tüketicilerin hedonik satın alma davranışı üzerinde V pozitif, kendi duygularını değerlendirme boyutunun ise negatif bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Analiz sonucunda, duyguların düzenlenmesi boyutunun tüketicilerin hedonik satın alma davranışı üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmadığı bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar literatüre ve pratik hayata katkıları açısından sonuç bölümünde ele alınmış ve gelecekteki araştırmalar için araştırma önerileri sunulmuştur.
The aim of this thesis is to determine the effect of emotional intelligence on the hedonic buying behavior of consumers. In this thesis, emotional intelligence dimensions were evaluated as self-evaluation, self-evaluation of others, use of emotions and regulation of emotions. The study consists of three main sections. In the first part, emotional intelligence and related conceptual framework are examined in detail. In the second part, a literature review on hedonic purchasing is carried out. In the third part of the study, the research model and hypotheses created for the purpose of the research were tested. The data of the research was carried out on university students who were buying clothes. In the study, the convenience sampling method was used. The obtained data were analyzed with Structural Equation Modeling (SEM). IBM SPSS 23 and Smart PLS 3.2.8 software were used for data analysis. VII As a result of the analyzes, it was found that the dimensions of the use of emotions and evaluating the emotions of others had a positive effect on the hedonic purchasing behavior of the consumers, and the dimension of evaluating their own emotions had a negative effect. As a result of the analysis, it was found that the dimension of emotion regulation had no effect on the hedonic purchasing behavior of consumers. The results obtained are discussed in terms of their contribution to literature and practical life, and research proposals are presented for future researches in the conclusion section.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3233
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
10302051.pdf2.12 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons