Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3229
Title: Ebü'l-Hasen Ali b. Hasen es-Sîrcânî'nin Kitâbü'l-Beyâz ve's-Sevâd adlı eseri
Other Titles: Abū l-Hasan 'Ali b. al-Hasan al-Sīrjānī's book titled Kitāb al-Bayād wa-l-Sawād
Authors: Tek, Abdurrezzak
Karaduman, Hicret
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Sircani
Hikmet
Beyaz
Siyah
Mürid
Sirjani
Wisdom
White
Black
Seeker
Issue Date: 10-May-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karaduman, H. (2017). Ebü'l-Hasen Ali b. Hasen es-Sîrcânî'nin Kitâbü'l-Beyâz ve's-Sevâd adlı eseri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Ebü'l-Hasen Ali b. Hasen el-Kirmânî es-Sîrcânî'nin (ö. 470/1077) Kitâbü'l-Beyâz ve's-Sevâd isimli eseri hicrî dördüncü ve beşinci yüzyıllarda kaleme alınıp, sünnî tasavvufun oluşmasına katkı sağlayan eserlerden biridir. Kuşeyrî ve Harkûşî gibi meşhur müelliflerle aynı dönemde yaşayan Sîrcânî, kendinden önceki literatürden büyük ölçüde istifâde ederek bir tasavvuf antolojisi kitabı hazırlamıştır. Eserde tasavvuf ve sûfî kelimelerinin menşe'inden başlanarak seyr ü sülûk kavramları, âdâb bahisleri, şiirler, sûfî şatahâtı ve biyografiler gibi, tasavvufun pek çok konusuna dair rivâyetler nakledilmiştir. Bu çalışmada Kitâbü'l-Beyâz ve's-Sevâd, çağdaşı diğer kitaplarla mukâyese edilmiş; beslendiği kaynaklar ve sonraki döneme bıraktığı etki araştırılmıştır. Bu bağlamda söz konusu eserin özgünlüğü ortaya konarak, tasavvuf literatüründeki yeri ve önemi tespit edilmeye çalışılmıştır.
Abū l-Hasan 'Ali b. al-Hasan al-Sīrjānī's (d. ca. 470/1077) book titled Kitāb al-Bayād wa-l-Sawād, written in 4th and 5th centuries of hijri calendar, is one of the books that contributed to the formation of Sunni mysticism. Sīrjānī, contemporary of famous authors al-Qushayrī and al-Harkūšī, prepared an anthology of mysticism in light of the preceding literature. Beginning with the roots of words "mysticism" and "sufi," the work covers concepts as spiritual journey (sayr and suluk), moral discussions, poems, sufi ecstatic utterances (sufi shatahat) and biographies, and mystic narratives. In this work, Kitāb al-Bayād wa-l-Sawād is compared to its contemporaries, and the sources it benefited from and its influence to its subsequent era is investigated. In this context, this work tries to put forth the authenticity of the book, and determine its place and significance in mysticism literature.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3229
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
491234.pdf4.64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons