Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3228
Title: Kur'ân'da sır kavramı
Other Titles: The concept of Sırr in the Qur'an
Authors: Kiraz, Celil
Gaber, Abdo Mohsen Mohammed
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
Keywords: Kur’ân
Tefsir
Sır
Gayb
Şahadet
Qur'an
Tafser
Shadah
Issue Date: 11-Aug-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gaber, A. M. M. (2017). Kur'ân'da sır kavramı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma; bir giriş, üç bölüm ve bir sonuçtan oluşmaktadır. Giriş bölümünde, araştırmanın önemi, amacı, yöntemi ve kaynakları kısa olarak anlatılmıştır. Birinci bölümde sır kelimesinin sözlük ve ıstılâhî anlamları, başta lügat kitapları olmak üzere, Kur'ânî kavramları açıklayan diğer eserlerden istifade edilerek izah edilmiş-tir. Daha sonra sır kavramının Kur'ânî tahlili ve bu kavrama yakın ve zıt anlam ifade eden lafızlar hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde sır kavramı ve sır kavramına yakın ve zıt anlam içeren kelimelerin içinde bulunduğu ayetler tesbit edilerek, konularına göre tasnif edilmiş ve bu âyetler çeşitli tefsir kitaplarından yararlanılarak açıklanmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde ise sır kavramının başta hadis olmak üzere, fıkıh, kelâm ve ta-savvuf ilimlerindeki yeri kısaca açıklanmıştır.
This study consists of three sections. In the introduction, the importance, aim, method and sources of the study is briefly explained. In the first section, the meaning of sır is explained in terms of lexical and term meaning by using different books which explain the Kuranic terms. Then the Kuranic analysis of the term of "sır" is made and some information about the terms which is closed to sır is given. In the second part, some terms which has close meanings to sır and has opposite meanings is explained with their verses. Besides these verses are sort out with regard to their subjects by being tried to explain in the light of Tafsir books. In the last part, the place of sır in the other Islamic disciplines such as Hadith, Is-lamic law and Sufism is tried to explained.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3228
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
491233.pdf3.11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons