Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3223
Title: Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suçu
Other Titles: Offense of preventing the enjoyment of trade unions rights
Authors: Kangal, Zeynel T.
Tan, İbrahim
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Hukuku Anabilim Dalı/Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Bilim Dalı.
Keywords: Sendika
Trade union
Sendika özgürlüğü
Bireysel sendika özgürlüğü
Kollektif sendika özgürlüğü
Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suçu
Trade union freedom
Individual trade union freedom
Collective trade union freedom
Offense of preventing the enjoyment of trade union rights
Issue Date: 10-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Tan, İ. (2019). Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suçu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 118. maddesinde düzenlenerek mevzuatımıza ilk kez girmiştir. Yapılan bu yasal düzenleme ile Anayasa ve özel kanunlardaki mevcut güvencelerin yanı sıra sendika özgürlüğünün kullanılmasının daha etkin şekilde korunması amaçlanmıştır. Öyle ki, ilgili hükmün ilk fıkrası ile bireysel sendika özgürlüğü, ikinci fıkrası itibariyle ise kollektif sendika özgürlüğü korunan hukuki değer olarak dikkate alınmıştır. Bu çalışmada, öncelikle sendika ve sendika özgürlüğü kavramları bakımından gerekli tanımlar aracılığıyla sendika ve unsurları, hak ve özgürlük kavramları, müteakiben sendika özgürlüğü izah edilmeye çalışılacaktır. Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde ise sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suçu, suç genel teorisi çerçevesinde suçun maddi ve manevi unsurları, hukuka aykırılık unsuru, kusur, suçun özel görünüm şekilleri başlıkları altında detaylı şekilde incelenmeye çalışılacaktır.
Offense of preventing the enjoyment of trade unions rights came into force for the first time by being regulated in article 118 of Turkish Criminal Law no 5237. With this legal arrangement, the use of trade union freedom is aimed to protect more actively as well as existing assurances in constitution and special laws. In fact, individual trade union freedom in the first article of relevant judgment and collective trade union freedom as protected legal value is considered in the second article. In this study, first of all trade union and its elements, right and freedom concepts just after trade union freedom will be tried to be explained through necessary definitions in terms of concepts of trade union and trade union freedom. In the third and the last part of the study, offense of preventing the enjoyment of trade union rights, objective and moral elements of crime, unlawfulness, fault, special appearance forms of crime will be examined in detail.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3223
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İBRAHİM TAN - SENDİKAL HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ SUÇU.pdf6.18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons