Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3221
Title: Süreç inovasyonunun maliyetlere etkisi ve bir uygulama
Other Titles: Process innovation’s effect on costs and an application
Authors: Ildır, Fehmi Ali
Polat, Büşra
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Muhasebe-Finansman Bilim Dalı.
Keywords: Süreç inovasyonu
Process innovatio
İnovasyon maliyetleri
İnovasyon
İnovasyon harcamaları
Innovation costs
Innovation
Innovation expenditure
Issue Date: 27-Sep-2019
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Polat, B. (2019). Süreç inovasyonunun maliyetlere etkisi ve bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, süreç inovasyonunun işletme maliyetleri üzerindeki etkisini belirlemektir. Maliyetler inovasyon performansını belirleyen etmenlerden biridir ve herhangi bir inovasyonun başarıya ulaşması, maliyetlerinin doğru anlaşılması ile ilişkilidir. İnovasyon yüksek maliyetler ile çıktı elde etme sürecidir ve getirisi uzun döneme yayılmaktadır. Çalışmada veri toplama yöntemi olarak Uluslararası inovasyon ölçüm aracı olarak kabul edilen Topluluk İnovasyon Anketi (TİA) temel alınmıştır. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren makine ve lojistik firmalarının fayda ve maliyetleri süreç inovasyonu açısından değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, üretim ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların iş yapma süreçlerinde gerçekleşen inovasyon, firmaların direkt işçilik giderlerinde azalma sağlarken, inovasyonun ilk uygulamasında ilk madde ve malzeme giderlerinde ve genel üretim giderlerinde artmaya neden olmaktadır. Üretim ve hizmetin işlem sürecinde (hız) artma gerçekleşmektedir.
The main purpose of this study is to determine the effects of process innovation on enterprise costs. Costs are one of the determinants of innovation performance, and the success of any innovation is associated with the correct understanding of costs. Innovation is the process of delivering output at high costs, and its return is extended over the long term. The study was based on the Community Innovation Questionnaire (CIS), which is accepted as an international innovation measurement tool. The process innovation benefits and costs of machinery and logistics firms were compared. As a result, while reducing the direct labor costs of the companies performing the process innovation in the production and service sectors, it causes an increase in the direct raw materials and supplies costs and general production costs in the first application of innovation. Increases in the speed of processing of production and service.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3221
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
büşra_polat.pdf2.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons