Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3216
Title: Balkanlar'da dinî şahsiyetlerle ilgili menkıbeler (Makedonya- Kosova örneği)
Other Titles: The feats about the religious figures in the Balkans (Example of Macedonia- Kosovo)
Authors: Kartal, Abdullah
Shasivari, Bejza
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.
Keywords: Menkıbeler
Balkanlar
Evliyalar
Şeyhler
Feats
Balkans
Housewives
Sheikhs
Issue Date: 25-May-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Shasivari, B. (2017). Balkanlar'da dinî şahsiyetlerle ilgili menkıbeler (Makedonya- Kosova örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Çalışmanın konusu Balkanlar'da Dinî Şahsiyetlerle İlgili Menkıbeler (Makedonya- Kosova Örneği)'dir. Giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde araştırmanın amacı, önemi, yöntem ve kaynakları hakkında bilgi verilmiştir. Birinci bölümde genel olarak menkıbelere değinilmiş; menkıbe ve menâkıbnâmelerin İslam dünyasında ortaya çıkışı hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. Ayrıca efsane ve menkıbe arasındaki farkın ne olduğu üzerinde durulmuş ve son olarak tasavvuf ve menkıbe hakkında bilgilere yer verilmiştir. ikinci bölümde Balkanlar'daki tarikatlardan; başlangıcından günümüze kadar, kuruluş ve gelişimi hakkında genel olarak yer verilmiştir. Üçüncü bölüm çalışmamızın ana konusunu teşlil ettiği için; Sarı Saltuk'un Balkanlar'daki menkıbevî hayatı ve etkisi hakkında geniş bilgi verilmiştir. Dinî şahsiyetlerle ilgili menkıbeler esas olarak ele alınmış, tahlil ve görüşlerimizle yorumlanmaya çalışılmıştır.
The title of this study is: The Feats about the religious figures in the Balkans (Example of Macedonia- Kosovo). This stufy consists of an introduction and three main parts. The introductory section provides information on the purpose, method, and resources of the research. In the first chapter general information about feast and their emergence in the Muslim world are held This part, moreover, examines the difference between legend and feat and also gives information about mysticism and feast. In the second chapter we studied the history and develepmond of sufi orders in Balkans and the present day situation of these orders. The thrid chapter is the main part of this research. Thus we studied Sarı Saltuk's legendary life and his influence in Balkans in detail. In addition the feats abaout religious personalities in Balkans are held and innotated and interprated through our own point of view.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3216
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
491229.pdf
  Until 2020-05-30
1.7 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons