Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3213
Title: İnsan kaynakları alt süreçlerinde algılanan belirsizliğin çalışanların performansı üzerindeki etkileri
Other Titles: The effects of perceived uncertainty of human resources subsystem on employee's performance
Authors: Kaymaz, Kurtuluş
Kirişçi, Özge
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: Belirsizlik
Performans
İnsan kaynakları
Hedef belirsizliği
Rol belirsizliği
Kariyer belirsizliği
Görev performansı
Role ambiguity
Goal ambiguity
Career ambiguity
Performance ambiguity
Task performance
Conceptual Performance
Issue Date: Apr-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kirişçi, Ö. (2017). İnsan kaynakları alt süreçlerinde algılanan belirsizliğin çalışanların performansı üzerindeki etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Çevrelerinde yaşanan mikroekonomik zorlanmalar, siyasal oluşumlar ya da sanayinin rekabetçi güçlerinden kaynaklanan hızlı değişim şartlarından dolayı örgütler belirsizlikle yüzleşmektedir. Örgütler, yeni oluşan durumlara adapte olamadıklarında bu durum örgütün faaliyetleri ve performansı üzerinde olumsuz bir etki yaratmaktadır. Örgütlerin değişimlere adapte olamama seviyeleri arttıkça belirsizlikle başa çıkabilme ihtimalide azalmaktadır. Örgütün iş çevresinde deneyimlediği bütün olumsuz durumlar belirsizlik yaratmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmada, en kritik süreçler olduğunu varsaydığımız insan kaynakları alt süreçlerinde algılanan belirsizliğin, çalışanların performansına nasıl etki ettiği ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Araştırma sorusu belirli oranda iş yaşamındaki kuruluşlardan gözlemlenerek türetilmiştir. Örgütlerde rol tanımlamaları, bireysel ve kurumsal kariyer planlamaları, performans geri bildirimi uygulamaları ve hedef tespiti konularında kurumsal yapıların oluşturulamadığı gerekçesinden hareketle bu araştırmanın gerekliliğine karar verilmiştir. Araştırma kapsamında analiz edilecek veriler anket yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Ankette, araştırma kapsamında sorgulanan 5 ayrı değişkeni ölçümlemek üzere 46 ifade, çalışanların demografik özelliklerini tespit etmeye yarayan 6 ifade olmak üzere toplam 52 ifadeye yer verilmiştir.
The purpose of this study is to determine the effects of perceived role, career, goal and performance ambiguity on employee's task and conceptual performance. The research is designed on the firms in three different sectors such as automotive, textile and food. The research model was constructed around four independent variables (role, career, goal and performance ambiguity) and a dependent variable (task and conceptual performance). Five scales used to measure the perceptions included from the related literature. The cronbach alpha values for each survey were over 0.85. To determine the validity level of the surveys, we conducted confirmatory factor analysis and found that all surveys we implicated are between acceptable limits of goodness of fit index. Totally 239 employees respond the surveys. First, we used Principle Components Analysis (PCA) to create indices for ambiguity perception. The principle component analysis shows us that the employees included in the study generally were in role, goal, career and performance ambiguity. Then, to estimate the effects of the perceived role, career, goal and performance ambiguity on employee's task and conceptual performance, the multiple linear regression analysis were conducted. The results show us that there is a statistically significant effect of role and goal ambiguity on employee's task performance. The other main result from the multiple linear regression analysis is that there is a statistically significant effect of role and performance ambiguity on the employee's conceptual performance.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3213
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
484199.pdf1.7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons