Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3203
Title: Pediatrik grup ewing sarkomda immünhistokimyasal olarak EZH2 ekspresyonu ve klinikopatolojik prognostik faktörlerle ilişkisi
Other Titles: The immunohistochemical expression of EZH2 in pediatric ewing sarcoma expression and relationship with the clinicopathological prognostic factors
Authors: Yalçınkaya, Ulviye
Avcı, Özlem
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Ewing sarkom
EZH2
Çocukluk çağı
Prognostik faktörler
Ewing sarcoma
Childhood
Prognostic factors
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Avcı, Ö. (2015). Pediatrik grup ewing sarkomda immünhistokimyasal olarak EZH2 ekspresyonu ve klinikopatolojik prognostik faktörlerle ilişkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Ewing sarkom (ES) çocukluk çağı ve genç erişkin döneminde osteosarkomdan sonra en sık görülen ikinci malign kemik tümörüdür. Olguların %85-95'inde (11;22)(q24;q12) translokasyonu izlenmektedir. Bu 11. kromozom üzerindeki FLI1 geni ile 22. kromozom üzerindeki EWS geninin füzyonu ile sonuçlanmaktadır. Son dönemdeki çalışmalarda oluşan EWS/FLI1'in EZH2 promotör bölgesine bağlandığı ve EZH2 ekspresyonunu arttırdığı tespit edilmiştir. EZH2 bir supresör gendir ve dolayısıyla fazla eksprese edildiği zaman normalde aktif olan bir çok tümör süpresör gen kapatılır. Bu nedenle EZH2 meme kanseri, prostat kanseri, mesane kanseri ve oral skuamöz hücreli kanser gibi çeşitli tümör tiplerinde bir onkogen olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmanın amacı pediatrik grup ES olgu serimizde EZH2 ekspresyonu ve EZH2 ekspresyonunun klinikopatolojik prognostik faktörlerle ilişkisini araştırmaktır. Çalışmamızda çocukluk çağında ES tanısı alan ve Uludağ Üniversitesi Kemik ve Yumuşak Doku Tümör Konseyi'nde kaydı bulunan 35 olgu incelendi. EZH2 antikoru kullanılarak yapılan immünohistokimyasal çalışmada 35 olgunun 32'sinde (%91,4) pozitif immünreaktivite belirlendi. Pozitif immünreaksiyon gözlenen olguların 7'sinde (%20) yaygın, kuvvetli, 15'inde (%42,8) orta dereced, geri kalan 10 olguda (%28,5) ise fokal, zayıf derecede boyanma saptandı. Üç olguda (%8,5) negatif immünreaksiyon gözlendi. Çalışmamızda EZH2 immünreaktivitesi ile ES'da bilinen prognostik faktörler olan yaş, cinsiyet, tümör lokalizasyonu, tümör boyutu, metastaz, nüks varlığı ve sağkalım arasındaki ilişki istatistiksel olarak araştırıldı ancak anlamlı bir sonuç elde edilemedi. Sonuç olarak çalışmamıza dahil edilen çoçukluk çağı ES olgularının genel özelliklerinin ve rutin prognostik faktörlerin dağılımının genelde literatürle uyumlu olmasına karşın EZH2 ekspresyonu ile prognostik faktörler ve sağ kalım arasında istatistiksel olarak kesin çıkarımlarda bulunamamızın sebebinin serimizin küçük olmasından kaynaklandığı düşüncesiyle ileri çalışmaların yararlı olacağı kanısına varıldı.
Ewing sarcoma (ES) is the second most common malignant bone tumor after osteosarcoma during childhood and young adult. In 85-95% of cases (11; 22) (q24; q12) translocation is followed. 11 with fli1 gene on chromosome 22 results in the fusion of the EWS gene on chromosome. Studies in recent years occurred in the EWS/FLI1, which binds to the promoter region of EZH2 and it has been found to increase the expression of EZH2. EZH2 is a suppressor gene and thus when it is overexpressed on many active tumor suppressor genes normally closed. Therefore EZH2 is considered to be an oncogene in several tumor types such as breast cancer, prostate cancer, bladder cancer, oral squamous cell carcinoma. The aim of this study is to determine the immunohistochemical expression of EZH2 in pediatric patients in our series ES and to investigate the relationship between expression of EZH2 clinicopathological prognostic factors. In our study we examined the ES which is diagnosed in childhood and 35 patients who were registered at Uludağ University Council Bone and Soft Tissue Tumors. EZH2 antibody using the immunohistochemical study of 35 patients, 32 (%91.4) of positive immunoreactivity was determined. The cases that received a positive immunereaction in 7 of (%20) common, strong(>50%), and 15 (%42.8) moderate (%25-50) that the remaining 10 patients (%28.5) are focal, weak to a degree (%<25) staining revealed. Negative immune reaction was observed in three patients (%8,5). In our study, EZH2 immunoreactivity with known prognostic factors in ES with age, sex, tumor location, tumor size, metastasis, recurrence relations between existence and survival were statistically analyzed. However, significant results could not be obtained. As a result of the general characteristics of the patients included in our study childhood ES and routine distribution of prognostic factors are compatible with the literature. Even so, we can not make concrete conclusions about EZH2 expression with prognostic factors and survival in a statistically. Because of our small series it was concluded that further studies will be useful.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3203
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
415068.pdf1.39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons