Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3193
Title: Preeklamptik hastalarda kardiak troponin I düzeyi ve magnezyum sülfat tedavisinin kardiak troponin I düzeyine etkisi
Other Titles: Cardiac troponin I levels and effect of magnesium sulfate treatment on cardiac troponin I levels in preeclamptic patients
Authors: Küçükkömürcü, Şakir
Çot, Özgür
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
Keywords: Preeklampsi
Magnezyum sülfat tedavisi
Troponin I
Preeclampsia
Magnesium sulfate treatment
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çot, Ö. (2009). Preeklamptik hastalarda kardiak troponin I düzeyi ve magnezyum sülfat tedavisinin kardiak troponin I düzeyine etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Amaç: Ağır preeklamptik hastalarda serum kardiak troponin I değerlerini sağlıklı gebelikleri olan kadınlarla karşılaştırarak, preeklampside ki olası minör miyokardial hasarı tespit etmek ve magnezyum sülfat tedavisinin kardiak troponin I düzeyine etkisini incelemek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Ocak 2008 ile temmuz 2008 tarihleri arasında, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniğine başvuran 28-41 gebelik haftaları arası, 25 preeklamptik (Grup I) ve 37-41 gebelik haftaları arası herhangi bir medikal ve obstetrik sorunu olmayan 25 sağlıklı (Grup II) olmak üzere 50 gebe çalışmaya dahil edilmiştir. Sağlıklı gebelerden ve preeklamptik hastalara uygulanan magnezyum sülfat tedavisinden önce ve bitiminde alınan serum örneklerinden, Mikropartikül Enzim İmmünolojik Testi ( MEIT) kullanılarak kardiak troponin I düzeyi ölçüldü. İstatistiksel değerlendirmede; Independent Samples t test, Mann Whitney U testi, Wilcoxon sıra toplam testi ve korelasyon analizi için Pearson korelasyon katsayısından faydalanıldı. Bulgular: İki grup arasında, demografik özellikler açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05). Gruplar arasında ortalama kardiak troponin I değerleri karşılaştırıldığında Grup I’de (0,0944+0,044), Grup II’ye (0,006+0,002) kıyasla yüksek düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptandı (p<0,05). Peeklampsi hastalarında (Grup I), magnezyum tedavisi öncesi kardiak troponin I değerinin (0,094+0,044), tedavi sonrası değerlerden (0,0048+0,0017) yüksek olduğu ve istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu tespit edildi (p<0,05). Sonuç: Çalışmamızda, minör miyokardial hasarın bilinen en iyi göstergesi olan troponin I’nın preeklamptik gebelerde kontrol grubuna göre yüksek bulunması, gebelikte hipertansif hastalıklarla ilişkili miyokardial hasarı düşündürmektedir. Ayrıca magnezyum sülfat tedavisinin, troponin I düzeyini azalttığı ve miyokardial hasara neden olmadığı sonucuna varılmıştır.
Aim: To investigate the minor myocardial damage in preeclampsia and effect of magnesium sulfate treatment on cardiac troponin I levels, by comparing the serum cardiac troponin I levels of severe preeclamptic patients with healthy pregnant women. Material and Method: Totally 50 pregnant women, followed through january 2008 to july 2008 in Uludag University Faculty of Medicine Obstetrics&Gynecology Department, were included in this study, 25 of them were 28-41 weeks gestational age wich were preeclamptic (Group 1), and 25 were healthy pregnancies between 37-41 weeks of gestational age with no medical and obstetric problem (Group 2). Blood samples were collected from healthy pregnants and preeclamptic patients before and after magnesium sulfate treatment and serum cardiac troponin I levels were studied by using Microparticule Enzyme Immunologic Test (MEIT). Statistical analysis was done with using Samples t test, Mann Whitney U test, Wilcoxon test and also Pearson coefficient for correlation analysis. Results: No statistically significant difference for demographic values was found between two groups (p>0.05). When the mean cardiac troponin I levels were compared, the levels were statistically significantly higher in Group 1 than Group 2, (0,0944+0,044) and (0,006+0,002) , respectively (p<0,05). In preeclamptic group (Group 1) the cardiac troponin I levels obtained before magnesium sulfate treatment were significantly higher than levels after treatment, (0,094+0,044) and (0,0048+0,0017), respectively (p<0.05). Conclusion: In our study, higher levels of troponin I in preeclamptic patients, which is known to be the best indicator of minor myocardial damage, compared to the control group supports the possible relation between hypertensive diseases of pregnancy and myocardial damage. Also, decreased levels of troponin I levels with magnesium sulfate treatment was observed and no myocardial damage is found to be caused due to magnesium sulfate treatment.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3193
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
289330.pdf363.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons