Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3185
Title: Serviks kanserinde glutatyon-S-transferaz M1, glutatyon-S-transferaz T1, glutatyon-S-transferaz P1 ve toll like reseptör-9 gen polimorfizminin araştırılması
Other Titles: Evaluation of glutathione-S-transferases-M1, glutathione-S-transferases T1, glutathione-S-transferases P1 and toll like receptor-9 gene polymorphisms in cervical cancer
Authors: Ozan, Hakan
Kıran, Beray
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
Keywords: Serviks kanseri
Glutatyon S-transferaz
GSTM1
GSTT1
GSTP1
Toll like reseptör-9
TLR-9
Cervical cancer
Glutathione-S-transferase
Toll like receptor-9
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kıran, B. (2009). Serviks kanserinde glutatyon-S-transferaz M1, glutatyon-S-transferaz T1, glutatyon-S-transferaz P1 ve toll like reseptör-9 gen polimorfizminin araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada, serviks kanserinde faz II detoksifikasyon reaksiyonlarında yer alan glutatyon S-transferaz M1 (GSTM1), glutatyon S-transferaz T1 (GSTT1) ve glutatyon S-transferaz P1 (GSTP1) enzimlerinin gen polimorfizmleri ve immün cevapda yer alan toll-like reseptör-9 (TLR-9) gen 1237 Timin/Sitozin (T/C) polimorfizm sıklıklarının belirlenmesini amaçladık.Çalışmamıza serviks kanseri tanısı almış 46 hasta ve herhangi bir kanser hikayesi olmayan 52 kişi alındı. GSTM1 ve GSTT1 gen polimorfizmini değerlendirmek için multipleks PCR yöntemi kullanıldı. GSTP1 gen polimorfizmi ve TLR-9 geni 1237 T/C polimorfizmi için polimeraz zincir reaksiyonu-restriksiyon fragment uzunluk polimorfizmi (polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism=PCR-RFLP) yöntemi uygulandı. İstatistiksel değerlendirme Uludağ Üniversitesi Biyoistatistik Anabilim Dalı'nda SPSS13.0 programı kullanılarak yapıldı.Çalışma ve kontrol grubu arasında GSTM1 (p=0,739), GSTT1 (p=0,845), GSTP1 (p>0,05) ve TLR-9 gen 1237 T/C (p>0,05) polimorfizm sıklıkları için istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Ayrıca GSTM1 null, GSTT1 null, GSTP1 İle/Val, Val/Val polimorfizmlerinin sıklığı ile hastaların patolojik bulguları arasında da istatistiksel anlamlı farklar bulunmadı. TLR-9 gen 1237 T/C polimorfizmi ile hastaların patolojik bulguları karşılaştırıldığında TT alelini taşıyan hastalarda, C alelini taşıyanlara göre sadece vajen tutulumu daha yüksek sıklıkta bulundu ve istatistiksel olarak anlamlıydı (p=,042). Diğer histopatolojik parametrelerde herhangi bir istatistiksel anlamlı bulgu saptanmadı.Bulgularımız GSTM1, GSTT1, GSTP1 ve TLR-9 gen polimorfizmleri sıklığı ile serviks kanseri arasında anlamlı bir ilişki olmadığını göstermiştir.
In this study we aimed to detect the frequency of gene polimorphisms of glutathione-S-transferase M1 (GSTM1), glutathione-S-transferase T1 (GSTT1) and glutathione-S-transferase P1 (GSTP1) enzymes involved in the phase II detoxification reactions and 1237 timin/citosin (T/C) gene polymorhism of toll like receptor (TLR)-9 involved in immune response in cervical cancer. Forty-six patients with a diagnosis of cervical cancer and 52 control subjects with no cancer history were enrolled in our study. Multiplex polymerase chain reaction (PCR) was used to evaluate the gene polymorphisms of GSTM1 and GSTT1. PCR-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) method was applied for TLR 9 gene 1237 thymine/cytosine (T/C) polymorphism and GSTP1 gene polymorphism. Statistical analyses were performed at Uludag University Biostatistics Department by using SPSS version 13.0 software. There was no statistically significant difference for the frequencies of gene polymorhism of GSTM1 (p=0,739), GSTT1 (p=0,845), GSTP1 (p>0,05) and TLR-9 gene 1237 T/C (p>0,05) between study and control groups. In addition, we couldn’t find any statistical difference between the frequencies of GSTM1 null, GSTT1 null, GSTP1 Ile/Val and GSTP1 Val/Val polymorphisms and patients’ pathological findings. When TLR-9 gene 1237 T/C polymorphism and pathological findings of the patients are compared only vaginal involvement was found in higher frequency in patients with TT allele than those with C allele and it was statistically significant (p=0,42). We couldn’t detect any significant statistical finding in other histopathological parameters. Our results showed that there was not any association between the frequencies of GSTM1, GSTT1, GSTP1 and TLR-9 gene polymorphisms and cervical cancer.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3185
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
289327.pdf666.59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons