Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/3182
Başlık: Kronik hemodiyaliz programındaki kronik böbrek yetmezlikli hastalarda görülen sekonder hiperparatiroidizm üzerine yüksek kalsiyumlu diyet ve cholecalciferolün etkisi
Diğer Başlıklar: The effect of high-calcium diet and cholecalciferol on secondary hyperparathyroidism in patients with chronic renal failure in a chronic hemodialysis program
Yazarlar: Dora, Umur
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Böbrek yetmezliği
Kidney failure
Diyet
Diet
Hiperparatiroidizm
Hyperparathyroidism
Kalsiyum
Calcium
Kolekalsiferol
Cholecalciferol
Yayın Tarihi: 1986
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Dora, U. (1986). Kronik hemodiyaliz programındaki kronik böbrek yetmezlikli hastalarda görülen sekonder hiperparatiroidizm üzerine yüksek kalsiyumlu diyet ve cholecalciferolün etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Bu çalışma Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı hemodiyaliz ünitesinde 1-5 yıl süre ile ortalama haftada iki gün 4'er saat düzenli hemodiyaliz tedavisi uygulanan 12-60 yaşları arasındaki 21 kronik böbrek yetersizlikli hastada sekonder hiperparatiroidizmin laboratuvar bulguları üzerine yüksek kalsiyum içerikli gıdaların tek başı na ve ChDİecalcif erol (vit.D^) ile birlikte kullanılmasının etkileri araştırılmıştır. Serum parathormon, kalsiyum, fosfor ve alkalen fosfataz düzeyi parametre olarak kullanılan ve bir birini izleyen Uç dönemde yapılan çalışmanın birinci dönemin de hastalar yüksek kalsiyum içeren gıdalar ve Mit. D., verilme den izlenmiş, 2. dönemde yüksek elementer kalsiyum içerikli gıdalar + Aluminium Hidroksid 1 ay süre ile uygulanmış, 3. dönem de ise hastalara yüksek elementer kalsiyum içeren gıdalar + Alu minium hidroksid verilmeye devam edilmiş ve ek alarak 1 ay sü-- 30 - re ile haftada 3DD.DDD IU. cholecalcif erol parenteral uygu lanmıştır. TedEvinin sonuçlarını şeyle özetlemek mümkündür: 1. dönemde ortalama 3.7+1.71 ng /mi olan serum PTH düzeyi 2. dönemde 3.11 + 3 ng /mi ve 3. dönemde 3.60 +1.8*» ng / mi olarak bulunmuştur. 1. dönemde ortalama 9.63+1.39 mg /di olan serum kal- eiyum düzeyi 2. dönemde 10.72+0.8 mg/dl, 3. dönemde ise 10.75+1.08 mg/dl olarak bulunmuştur. 1. dönemde ortalama 333.09 + 325.37 IU/L olan alkalen fosfataz düzeyi 2. dönemde 304.57+286.17 IU/L, 3. dönemde ise 309.25 + 289.76 IU/L olarak bulunmuştur. 1. dönemde ortalama 6.23 + 2.08 mg/dl olan fosfor düzeyi 2. dönemde 4.23+0.98 mg/dl, 3. dönemde ise 5.09+1.84 mg/dl olarak bulunmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3182
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
080655.pdf
  A kadar 2099-12-31
887.49 kBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons