Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3177
Title: Hipertansif ve diyabetik hastalarda aterosklerozun erken tanısında Doppler ultrasonografi ile ölçülen damar kompliansının önemi
Other Titles: Evaluate the effects of compliance measured by color Doppler ultrasonography in early diagnosis of atherosclerosis in hypertensive and diabetic patients
Authors: Topal, Naile Bolca
Ellergezen, Serpil
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Ateroskleroz
Atım dalga hızı
Diyabet
Komplians
Atherosclerosis
Compliance
Diabetes
Hypertension
Pulse wave velocity
Hipertansiyon
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ellergezen, S. (2012). Hipertansif ve diyabetik hastalarda aterosklerozun erken tanısında Doppler ultrasonografi ile ölçülen damar kompliansının önemi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Hipertansiyon ve diyabetli hastalarda gelişen aterosklerozun erken tanısında renkli Doppler ultrasonografi (US) ile ölçülen arteriyel kompliansın yeri araştırıldı.Yaş gruplarına ayrılmış hipertansif ve diyabetli 60 hasta ile kontrol grubunda 30 kişi olmak üzere toplam 90 kişi çalışmaya katıldı. Tüm gruplarda stenoz tanısı almış, stent takılmış, kladikasyo tanımlayan, anevrizma ve arterit öyküsü bulunan, US incelemesi ile gri skalada yumuşak ya da kalsifiye aterom plağı bulunanlar çalışma dışında bırakıldı. Olgularda sağ karotis, sağ femoral ve sağ posterior tibial arterlerde renkli Doppler US ile spektral analiz ve eş zamanlı elektrokardiyografi (EKG) kayıtları alındı. Bu bulgulardan yararlanarak karotis-femoral arter segmenti ile karotis-posterior tibial arter segmentinde kompliansın bir göstergesi olan atım dalga hızı (ADH) saptandı.Karotis-femoral arter segmentinde kontrol (grup 1), hipertansif (grup 2) ve diyabetli (grup 3) gruplarda ADH değerleri sırasıyla, ortalama 296.49±33.74 cm/sn (ortalama±SD), 315.83±48.69 cm/sn, 335.85±69.54 cm/sn bulundu. Karotis-posterior tibial arter segmentinde grup 1, 2 ve 3'de ADH değerleri sırasıyla, ortalama 557.79±62.23 cm/sn, 618.26±66.68 cm/sn, 626.73±93.78 cm/sn bulundu. Karotis-femoral arter segmentinde grup 1 ile grup 2'nin karşılaştırmasında ADH değerlerinde anlamlı farklılık izlenmedi (p: 0.154). Bu segmentte grup 1 ile grup 3'ün karşılaştırmasında ADH değerlerinde anlamlı farklılık izlendi (p= 0.01). Karotis-posterior tibial arter segmentinde grup 1 ile grup 2'nin karşılaştırmasında (p= 0.018) ve aynı segmentte grup 1 ile grup 3'ün karşılaştırmasında, ADH değerinde anlamlı farklılık saptandı (p= 0.026).Sonuç olarak renkli Dopper US'nin, kompliansın bir göstergesi olan ADH değerini ölçerek, hipertansif ve diyabetli hastalarda aterosklerozun erken döneminin saptanmasında etkin bir yöntem olduğu görülmüştür.
The objective of our study is to investigate the effects of compliance measured by color Doppler ultrasonography (US) in early diagnosis of atherosclerosis in hypertensive and diabetic patients.Sixty patients with hipertensive and diabetic and 30 healty volunteers were included to our study. All groups were divided into age segments. In all groups, subjects that have history of vascular stenosis, stend applied, history of cladicatio, aneurysm and arteritis were excluded from the study. The subjects that have soft or hard plaques in arteries diagnosed by US examination were also excluded from the study. In all groups, spectral analysis was performed by color Doppler US from right carotis, right femoral and right posterior tibial artery. Electrocardiography (ECG) traces were taken simultaneously. By the help of these measurements, pulse wave velocity (PWV) as a indicator of compliance was calculated from carotis-femoral and carotis-posterior tibial artery segments.In carotis-femoral artery segment, PWV were found to be 296.49±33.74 cm/s (mean±SD), 315.83±48.69 cm/s, 335.85±69.54 cm/s in control (group 1), hypertensive (group 2) and diabetic groups (group 3), respectively. In carotis-posterior tibial artery segment, pwv were found to be 557.79±62.23 cm/s, 618.26±66.68 cm/s, 626.73±93.78 cm/s in group 1, 2 and 3, respectively. In carotis-femoral artery segment, PWV of group 2 was not significantly different compared with group 1 (p= 0.154). In the same segment, PWV of group 3 was significantly different compared with group 1 (p= 0.01). In carotis-posterior tibial artery segment, PWV of group 2 was significantly different compared with group 1 (p=0.018). In the same segment PWV of group 3 was significantly different compared with group 1 (p= 0.026).In conclusion, PWV as a indicator of compliance measured by color Doppler US is a usefull method in early diagnosis of atherosclerosis in both hypertensive and diabetic patients.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3177
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
314544.pdf868.7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons