Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3173
Title: Bursa Organize Sanayi Bölgesi Su Üretim Tesisi'nin çevresel performansının yaşam döngüsü değerlendirmesi yöntemiyle iyileştirilmesi
Other Titles: Improving environmental performance of Bursa Organized Industrial Zone Water Production Plant by the life cycle assessment method
Authors: Çakır, Zeynep
Salihoğlu, Güray
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı.
Keywords: Sürdürülebilirlik
Proses suyu
SimaPro 8
ReCiPe
Sustainability
Process water
Issue Date: 14-Feb-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Salihoğlu, G. (2017). Bursa Organize Sanayi Bölgesi Su Üretim Tesisi'nin çevresel performansının yaşam döngüsü değerlendirmesi yöntemiyle iyileştirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Giderek artan su talebi, su kaynaklarının istenilen zaman ve bölgede arzu edilen miktar ve kalitede bulunmasının zorluğu etkin bir su yönetimini gerekli kılmaktadır. Ayrıca birçok sanayi/kamu işletmesi de faaliyetlerini devam ettirebilmek için ciddi miktarlarda suya ihtiyaç duymaktadırlar. Bu anlamda su kaynaklarının etkin yönetimi ve verimli kullanımı her zamankinden daha fazla önem arz etmektedir. Son yıllarda temiz su kaynakları, bilinçsiz kullanımlar ve kontrolsüz deşarjlar neticesinde oldukça azalmış ve ekosistemin devamlılığı için daha etkili yöntemlerin kullanımı zorunlu hale gelmiştir. Günümüzde tüm kamu ve özel sektör işletmelerinin faaliyetlerini çevresel anlamda gözden geçirmesi, baştan sona tüm süreçlerinde kullandıkları hammadde, enerji gibi girdilerinden ve çıktılarından kaynaklanabilecek muhtemel çevresel yüklerini gözden geçirmeleri, yüksek çevresel yükleri olan proses girdi ve çıktılarını daha az zararlı olanlarla ikame etmeleri gerekmektedir. Bursa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne ait Su Üretim Tesisi'nde, aşırı kullanım ve çeşitli kirlilik parametreleri nedeniyle atıksu deresi haline dönüşen Nilüfer Deresi suları konvansiyonel ve ileri arıtma sistemleri ile proses suyu haline dönüştürülerek, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan işletmelere sunulmaktadır. Bu çalışmada SimaPro 8.2.0 yazılımı ve ReCiPe etki analiz metodu ile, Su Üretim Tesisi'nde üretilen 1 m3 proses suyunun hazırlanması aşamasında hangi çevresel yüklerin ortaya çıktığı kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Gerçekleştirilen bu çalışma ile Su Üretim Tesisi'nin ileri arıtma sisteminde yer alan ters ozmos ünitelerinin en yüksek çevresel yüke sahip olduğu tespit edilmiştir. Ters ozmos ünitelerinin çevresel etkisinin tüm alt sistemler içinde en fazla paya sahip olması, bu sistemde yüksek oranda tüketilen elektrik enerjisinden kaynaklandığı sonucuna varılmıştır.
Increasing water demand and the difficulty of finding water resources in desired quantity and quality at the desired time and region require efficient water management. In addition, many industrial/public utilities also need water in significant quantities in order to continue their operations. In this sense, effective management and efficient use of water resources are more important than ever. In recent years, clean water resources have declined considerably due to unconscious use and uncontrolled discharges, and the use of more effective methods for ecosystem sustainability has become mandatory. Nowadays, all public and private sector enterprises have to substitute their environmental inputs with process inputs and outputs with less harmful ones, in order to environmentally monitor their activities and to observe the possible environmental burdens that may incur from inputs such as raw materials and energy used throughout. The Nilüfer River waters, which have become wastewater due to excessive use and various pollution parameters, are converted into process water by conventional and advanced treatment systems in the Bursa Organized Industrial Zone Directorate's Water Production Plant and presented to the enterprises located in Bursa Organized Industrial Zone. In this study, SimaPro 8.2.0 software and ReCiPe impact analysis method have been extensively reviewed to determine which environmental loads occurred during the preparation of 1 m3 process water produced in the Water Production Plant. With this study, it was determined that the reverse osmosis units in the advanced treatment system of the Water Production Plant have the highest environmental load. The environmental impact of reverse osmosis units has the most share in all subsystems, resulting from the high energy consumption of electricity in this system.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3173
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
470562.pdf2.58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons