Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3168
Title: Trafik kural ihlallerinde sürücü kusurlarının İslam Ceza Hukuku açısından değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of driver’s fault in violations of traffic rules according to Islamic Criminal Law
Authors: Acar, Halil İbrahim
Şahin, Muhammed Furkan
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
Keywords: İslam Ceza Hukuku
Islamic Criminal Law
Trafik kuralları
Sürücü ihlalleri
Trafik cezaları
Türk Ceza Hukuku
Traffic rules
Violation
Law system
Penal law
Issue Date: 20-Aug-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Şahin, M. F. (2019). Trafik kural ihlallerinde sürücü kusurlarının İslam Ceza Hukuku açısından değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Günümüz hukukunda ele alınan trafik kanunları kendine mahsus yönetmelikle yürütülmekte ve kural ihlalleri de bu kapsamda cezalandırılmaktadır. Bazı durumlarda özellikle yönetmeliği aşan hallerde, kişilerin ve toplum menfaatlerinin devreye girdiği durumlarda, cari hukuk sisteminin genel ve özel hükümlerinin icra alanı bulduğu muhakkaktır. Trafik kural ihlalleri sebebiyle maddi zararlarda maddi tazmin yoluna gidilebilirken cana ve beden bütünlüğüne zarar verilmesi hallerinde kişiler hem maddi cezaya hem de özgürlükten mahrum edilmek için hapis cezasına çarptırılabilmektedir. Son zamanlarda yapılan ceza artırımları sürücülerin kurallara daha titiz uymaları noktasında fayda sağlamaktaysa da denetimlerin eksik olduğu ya da denetimin yapılamadığı durumlarda vicdan, ahlak ve din olgularının zayıflığı gibi sair saikler sebebiyle sürücüler tarafından kural ihlalleri gerçekleştirilebilmektedir. İslam ceza hukuku bu noktada hem dini hem de şer’i olarak ortaya koymuş olduğu kurallar bütününe uyulması şartıyla kişileri her iki cihanda da selamete ulaştırmayı temin eder. vi Bu tezimizde trafikte sürücüler tarafından yapılan trafik ihlallerinin günümüz hukukundaki cezalarını ve İslam ceza hukukundaki karşılıklarını ele almaya gayret ettik. Bunu yaparken kazalarda ve ihlallerde en büyük etken olan irade faktörünü şematik hale getirerek meydana gelebilecek ihlal neticelerinin sebeplerini ortaya koymaya çabaladık. İhlalleri tek tek olmasa da trafik kural ihlallerinde meydana gelebilecek ihtimallere değinmek suretiyle kişilerin mesuliyetlerini İslam Ceza Hukuku açısından izah etmeye çalıştık. Oluşturulan şemalar kapsamında ihtiyaç halinde konulacak kuralların ve bu kuralların ihlalleri neticesinde ortaya çıkabilecek neticelerin İslam Ceza Hukuku’ndaki yerinin tespitini kolaylaştıracağı kanaatindeyiz. Netice olarak trafik kurallarının ve ihlalleri neticesinde ortaya çıkan durumların günümüz cari hukuk sistemiyle alakalı olduğu kadar İslam Ceza Hukuku’yla da yakından alakalı olduğunu ve hatta daha derin bir ilişkiye sahip olduğunu söyleyebiliriz.
In the contemporary law systems, the laws of the traffic are carried out by a specific way and the violations of law are punished in this purview. In some cases that exceed regulations’ limits where the benefits of people and the community are involved, it is certain that the general provisions of the current law system are enforced. In case of material damages, it can be punished with the material restitution but in case of damages to life or physical integrity, people can be punished with both physical punishment and imprisonment. Recent penalty increases cause people to comply with rules more strictly. Despite the aforementioned penalties, violations do occur in the face of lack of conscience, morality and religious shortcomings. In such occurences Islamic Law system provides salvation in this world and the afterlife as long as people comply with it’s rules. It is possible to see the presence of similarities and differences between the Islamic Law and Modern Law in our thesis. We attempted to compare the punisments of violations of traffic rules for infractor drivers in current law and viii counterparts of them in Islamic Law. We tried to explain the responsibilities of individuals in terms of Islamic Law by referring to the possible punishments that may occur as a results of violations of traffic law. We believe that this study will faciliate determination of the place of this subject in Islamic law system. As a result, we can say that the circumstances arising from traffic rules and violations of it are releated to the Islamic Law as much as, if not more, to the Modern law.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3168
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
701623031.pdf1.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons