Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3167
Title: Erken dönem deneysel osteoartrit modelinde intraartiküler uygulanan insan amniotik sıvısı ve hyalüronik asitin kondroprotektif etkilerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of condroprotective effect of inraarticular hyaluronic acid and human aniotic fluid injection on rabbit experimental osteoarthritis model
Authors: Bilgen, Ömer Faruk
Kara, Gökhan Kürşat
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı.
Keywords: İnsan amniotik sıvısı
Hyalüronik asit
Apopitoz
Caspase-3
Deneysel osteoartrit
Kıkırdak koruyucu etki
Human amniotic fluid
Hyaluronic acid
Apoptosis
Caspase-3
Experimental osteoarthritis
Cartilage protect effect
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kara, G. K. (2007). Erken dönem deneysel osteoartrit modelinde intraartiküler uygulanan insan amniotik sıvısı ve hyalüronik asitin kondroprotektif etkilerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada erken dönem deneysel osteoartrit modelinde intraartiküler uygulanan İnsan Amniotik Sıvısı (İAS) ve Hyalüronik Asit’in (HA) kıkırdak ve sinovyal doku üzerine etkilerinin karşılaştırılması amaçlandı. Osteoartrit oluşturmak amacıyla ön çapraz bağı kesilen 30 tavşan üç gruba ayrıldı. Grup I’e serum fizyolojik, Grup II’ye HA, Grup III’e İAS, birer hafta ara ile 3 kez intraartiküler uygulandı. Tavşanlar 12.haftada sakrifiye edilerek kıkırdak doku makroskobik, histopatolojik, immünohistokimyasal, sinovyal doku ise histopatolojik olarak değerlendirildi ve hücre tabakası kalınlığı ölçüldü. Sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildi. Makroskobik değerlendirmede ortalama puanlar Grup I de 3,8 (3-4) , Grup II de 1,4 (0-4), Grup III te 2,3 (0-4) olarak bulundu. Grup I ile Grup II arasındaki fark anlamlıydı (p=0.008). Kıkırdak doku histopatolojik değerlendirmesinde femur medial kondil için Grup I, II, III’teki değerler sırası ile ortalama 28,85 (28-30), 10,83 (2-28) ve 19,37 (10-30), tibia medial plato için ise sırasıyla ortalama 22 (16-28), 9 (016) ve 12,25 (4-28) olarak bulundu. Grup I’deki puanlar Grup II ve Grup III’e göre anlamlıydı (p=0.005). İmmunohistokimyasal değerlendirmede grupların değerleri sırasıyla ortalama femur yüzeyel tabakada 3,86 (3-4), 1,71 (0-4) ve 1,25 (0-3) (Grup I için p<0.05), femur derin tabakada 2,14 (0-4) , 0,57 (0-1), 0,13 (0-1) (Grup I için p<0.05) iken tibia yüzeyel tabakada 2,43 (1-4), 1,14 (0-4), 0,63 (0-1) (Grup I ile Grup III arasında p<0.05), tibia derin tabakada 1 (0-1), 0,43 (0-3) ve 0 (p>0.05) olarak bulundu. Sinovyal doku histopatolojik değerlendirmesinde gruplardaki puanlar sırası ile ortalama 9,14 (1-14), 3,83 (0-9) ve 8,87 (4-13) idi. (Grup II için p<0.05). Sinovyal hücre tabakasının kalınlığı ise sırasıyla ortalama 28 µm (1538), 28,3 µm (20-35) ve 36,3 µm (30-40) olarak ölçüldü. (Grup III için p<0,05). Sonuç olarak, kondroprotektif etkisi HA ile karşılaştırılabilir düzeyde olan İAS’ın farklı kimyasal işlemlerden geçirilerek terapotik etkisinin arttırılması ile OA tedavisinde güncel yaklaşımlarından biri olan kıkırdak koruyucu ajanlara alternatif bir yöntem olabileceği kanısına varıldı.
Purpose of this study is to compere the effect of intraarticullary applied human amniotic fluid and hyalurinic acid on cartilage and synovial tissue at early stage experimental osteoarthritis. 30 rabbits whose anterior criciate ligaments cut for osreoarthritis were divided into 3 groups. SF to Group I, HA to Group II and HAF to Group III were applied intraarticullarly once for a week for 3 times. All rabbits were sacrified at 12.th week. Chondral tissiues were evaluated with macroscopically, histopathologically, immunohistochemically and synovial tissues were evaluated with histopathologically. Synovial cell layer thickness was measured. Results were evaluated statistically. Avarage values at macroscopic evaluation were 3,8 (3-4) at Group I, 1,4 (0-4) at Group II and 2.3 (0-4) at Group III. There was stastitically acceptible difference between Group I and Group II(p=0.008). Avarage values at histopathological evaluation of femur medial condyl cartilage tissue were 28,85 (28-30)at Group I , 10,83 (2-28) at Group II, 19,37 (10-30), at Group III. avarage values for tibia medial condyl were 22 (16-28) at Group I, 9 (0-16) at Group II, 12,25 at Group III results of GroupI were significiantly different from Group II and Group III. At immunuhistochemical evaluation; avarage values for femural superficial layers were 3,86 (3-4) at Group I, 1,71 (0-4) at Group II, 1,25 (0-3) Group III.(p<0,05 for Group I) avarage values for femoral deep layers were 2,14 (0-4) at Group I, 0,57 (0-1)at Group II, 0,13 (0-1) at Group III .(p<0,05 for Group I) With immunuhistochemical evaluation; avarage values for tibial superficial layers were 2,43 (1-4) at Group I, 1,14 (0-4) at Group II, 0,63 (0-1) Group III.(p<0,05 between Group I and III) avarage values for tibial deep layers were 1 (0-1) at Group I, 0,43 (0-3) at Group II, 0 at Group III (p>0,05).
URI: http://hdl.handle.net/11452/3167
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307555.pdf7.71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons