Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3163
Title: Preeklampside serum leptin düzeylerinin araştırılması
Other Titles: Investigation of serum leptin levels in preeclampsia
Authors: Özerkan, Kemal
Doster, Yuliya
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
Keywords: Preeklampsi
Leptin
Preeclampsia
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Doster, Y. (2012). Preeklampside serum leptin düzeylerinin araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Adipositokinlerin, özellikle bu hormon sınıfının bir mensubu olan leptinin, preeklampsi (PE) etyopatogenezinde önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. Bu çalışmadaki amacımız, preeklamptik gebeler ve sağlıklı gebeler arasındaki serum leptin düzeylerini karşılaştırmak ve PE etyopatogenezindeki yerini tartışmaktır. Nisan 2009–Mayıs 2011 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine üçüncü trimesterde başvuran 29 ağır preeklamptik (APE), 23 hafif preeklamptik (HPE) ve 28 sağlıklı gebe çalışmaya dahil edilmiştir. Gruplar demografik değişkenler, kan basıncı, doğum şekli, fetal doğum ağırlığı, apgar skoru, hematolojik ve biyokimyasal parametreler, vücut kitle indeksi (VKİ) ve serum leptin düzeyleri açısından karşılaştırıldı. Serum leptin düzeyleri normotansif kontrol grubunda 8,43 ng/ml (2,36- 43,48), HPE grubunda 10,77 ng/ml (1,55-49,33) ve APE grubunda 13,40 ng/ml (2,07-46,35) olarak hesaplandı. Gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p=0,377). Korelasyon analizi sonucunda normotansif olgu grubunda VKİ ve serum leptin düzeyleri arasında istatistiksel olarak doğrusal bir ilişki saptandı (r=0,661; p<0,001). Preeklampsi gruplarında bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı değildi (HPE: p=0,120; APE: p=0,128). Sonuç olarak serum leptin düzeyleri, normotansif grupta ve hafif ve ağır preeklamptik gruplarda benzer bulundu. Daha önce yapılan çalışmaların aksine, bizim populasyonda serum leptin düzeyleri ile preeklampsi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki izlenmedi. İleri çalışmalara ihtiyaç vardır.
It is thought that adipocytokines (especially leptin) play an important role in the etiology of preeclampsia (PE). The aim of this study is to compare serum leptin levels between preeclamptic and healthy pregnancies.29 severe preeclamptic (SPE), 23 mild preeclamptic (MPE) and 28 uncomplicated pregnancies were included in this study. All women delivered between May 2009 and April 2011. Demographic characteristics, blood pressure, fetal birth weight, apgar score, laboratory parameters, body mass index (BMI), and serum leptin levels were compared between the groups.Median serum leptin level was 8,43 ng/ml (2,36-43,48 ng/ml) in healthy group, 10,77 ng/ml (1,55-49,33) in MPE group, and 13,40 ng/ml (2,07-46,35) in the SPE group. The difference was not statistically significant (p=0,377). While serum leptin levels were found to be significantly correlated with BMI values in uncomplicated pregnancies (r=0,661; p<0,001), it was not the case in pregnancies complicated with preecalmpsia (MPE: p=0,120; SPE: p=0,128).In conclusion, we found that serum leptin levels are similar in normotensive, mild preeclamptic and severe preeclamptic pregnancies. Contrary to some earlier reports, we did not observe a significant correlation between serum leptin levels and preeclampsia status in our sample. Further studies are needed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3163
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
308160.pdf901.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons