Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3161
Title: Çevreye uyum yaklaşımı bağlamında örgütlerin davranışlarının analizi: Türk sağlık alanında bir uygulama
Other Titles: An analyse of organizational behaviours based on environmental adaptation approaches : A study in Turkish health sector
Authors: Tak, Bilçin
Acar, Duygu
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: Popülasyon ekolojisi kuramı
Sağlıkta dönüşüm projesi
Örgüt-çevre ilişkisi
Adaptasyon
Türk sağlık alanı
Population ecology theory
Health transformation programme
The Relationship of organization-environment
Adaptation
Turkish health sector
Issue Date: 23-Jul-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Acar, D. (2010). Çevreye uyum yaklaşımı bağlamında örgütlerin davranışlarının analizi: Türk sağlık alanında bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, çevreye uyum yaklaşımı bağlamında Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yasal düzenlemelerin sağlık kuruluşlarının davranışları üzerindeki etkilerinin analiz edilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla Türk sağlık alanında bir araştırma yürütülmüş ve “Popülasyon Ekolojisi Kuramı” temel alınarak Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konan “Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin sağlık kuruluşlarının sayıları üzerindeki etkilerine ilişkin sonuçlar sunulmuştur. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Popülasyon Ekolojisi Kuramı’na yer verilmiş; kuramın temel argümanları, çalışma alanları ve analiz düzeyleri açıklanmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde, Türk sağlık alanının genel profilini ortaya koymak amacıyla; ekonomik, sosyal, teknolojik, politik ve yasal bağlamda değerlendirmeler yapılmış ayrıca Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin genel yapısına ve sağlık sistemi üzerindeki etkilerine yer verilmiştir. Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde, Sağlık Bakanlığı veritabanından elde edilen veriler doğrultusunda Cox – Hazard Modeli kullanılarak yapılan araştırmanın tasarımı, yöntemi ve bulgularına ilişkin bilgiler verilmiştir. Araştırma sonucunda, “Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin kamu hastanelerinin ölüm oranlarını arttırıcı yönde etkisi olduğu görülürken, özel hastanelerin ise doğum oranlarını arttırıcı yönde etkisi olduğu tespit edilmiştir.
In this study, under environmental adaptation approaches, it was aimed to analyze the effects of legal arrangements performed by Ministry of Health on health enterprises’ attitudes. For this purpose, under “Population Ecology Theory”, a research was conducted in Turkish health field and findings were presented about the change in number of health enterprises after the “Health Transformation Programme” which was performed by Ministry of Health. This study consists of three chapters. In first chapter, Population Ecology Theory was argued; main arguments, fields of study and analyze units of theory was explained. In second chapter with the aim of revealing the general profile of Turkish Health sector assessments were made in economic, social, technological, political and legal context. Besides, the structure and the effects of “Health Transformation Programme” was examined. In third and the last chapter, a general information was given about the design, method and findings of the research using the Cox-Hazard Model which was conducted with the data obtained from the database of Ministry of Health. As a result of the research, it is stated that “Health Transformation Programme” has a positive effect on death rates of public health enterprises and the birth rates of private health enterprises.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3161
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
262905.pdf3.43 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons