Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3152
Title: İlköğretim öğrencilerinde fizik büyüme-gelişme ve bunu etkileyen etmenler
Other Titles: Physical growth- development and effecting factors among elementary school children
Authors: Aytekin, Hamdi
Vatan, İlknur
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Halk Sağlığı Anabilim Dalı.
Keywords: Büyüme gelişme
Okul çocukları
Kilo fazlalığı
Obezite
Growth development
Schoolchildren
Overweight
Obesity
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Vatan, İ. (2010). İlköğretim öğrencilerinde fizik büyüme-gelişme ve bunu etkileyen etmenler. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çocukluk çağı obezitesi, sıklığı gittikçe artmakta olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalışmanın amacı ilköğretim okullarında okuyan öğrencilerde obezite, fazla kiloluluk, zayıflık, bodurluk sıklığının saptanması ve etkileyen etmenlerin değerlendirilmesidir.Nilüfer ilçe Merkezi'ndeki İlköğretim Okullarında okuyan, toplam 2871 çocuk çalışmaya dâhil edildi. Çocuklara aileleriyle beraber yanıtlamak üzere, demografik durum, sosyoekonomik durum, beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite durumu ve obeziteyi etkilediği düşünülen etmenlerle ilgili anket formları dağıtıldı. Çocukların boy ve kilo ölçümleri yapıldı. Yaşa göre boy, yaşa göre VKİ, yaşa göre ağırlıkları WHO anthroplus 2007 programı kullanılarak değerlendirildi.Çalışmamızda obezite, fazla kiloluluk ve bodurluk prevalansı sırasıyla %12.6, %22.3, %1.5 olarak saptandı. Yaş, cinsiyet, doğum ağırlığı, fiziksel aktivite durumu, okula gitme şekli, öğün aralarında atıştırma, ebeveynlerin obez olması, öğrenim seviyesi, ekonomik durumun iyi olması gibi faktörler çocuğun obez olmasıyla ilişkili bulundu.Obezite sıklığı dünyada olduğu gibi ülkemizde de artmaktadır. Çocukluk çağı obezitesi ileride kronik hastalıklara zemin hazırlaması ve önlenebilir olması nedeniyle önemlidir. Obeziteden korunma; önlenebilir risk faktörlerinin (diyet ve fiziksel aktivite düzeyi) hayatın erken dönemlerinde okulda, ailede ve toplumda kontrolünü gerektirmektedir.
The prevalence of childhood obesity has been increasing and it becomes an important public health problem. The purpose of this study is to estimate the prevalence of obesity, overweight, underweight, stuntedness and risk factors effecting them among the elementary school children.A total of 2871 children from Nilufer district elementary schools were included in this study. Children filled a questionnaire with their parents including questions about socio-economic status, demographic parameters, nutritional habits, physical activity status and obesity-related factors. The height and weight of the children were measured. Height for age, BMI for age weight for age were evaluated using WHO anthro plus 2007 program.The prevalence of obesity, overweight and stuntedness were found to be 12.6%, 22.3% and 1.5% respectively. Age, gender, birth weight, physical activity status, the form of going to school, snacks between meals, presence of obesity in parents, educational level of the parents, and higher income of the family were found to be related with obesity.The prevalence of obesity is increasing in our country as it is in the world. Childhood obesity is important because it can be prevented and it prepares the ground for chronic diseases in the future. Prevention of obesity requires a range of coordinated policies to control preventable risk factors (diet and physical activity levels) in the early years at schools, and in families and in the whole community.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3152
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307251.pdf502.53 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons