Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3151
Title: Dini gelenekte ötekileştirilen kadın
Other Titles: The otherised women in the religious tradition
Authors: Kurt, Abdurrahman
Durmuşoğlu, Kadriye
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Sosyolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Öteki
Ötekileştirilme
Cinsiyetçilik
Kimlik
Kültür benlik
Other
Otherisation
Sexism
İdentity
Culture
Personality
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Durmuoğlu, K. (2007). Dini gelenekte ötekileştirilen kadın. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Kur'ân kadını kadın erkek ikilemine indirgemeksizin insan olması temelinde ele alır. Kadın ve erkeğin yaratılış niteliklerini dikkate alarak hak ve sorumlulukları belirler. Bireysel ve sosyal kimliğine vurgu yaparak toplumsal değişimin ve istikrarın belirleyici kutuplarından biri kılar. Kadına cinsiyetçilik karşıtı bakışına rağmen Kur'ân'ın özüyle, genel ilkeleri ve bütünlüğüyle çelişen kadın karşıtı görüşlerin, anlamların varlığı, kadının ötekiliği bağlamında Tefsir ve Fıkıh bağlamında kimlik oluşumunda rol oynayan farklı koşulların gerçekliğiyle şekillenen kendilik/ötekilik, kadınlık/erkeklik düşüncesi çerçevesinde Kur'an ve Yorumları farklılığında kadının cinsiyet ayrımcılığında ötekileştirilen konumunda analiz edilir. Kadının Kur'an yorumlarında farklılaşan anlamı Gadamer ile Martin Buber'in Ben-Sen diyolojik ilişkisinde Sen'in anlamlandırılmasının farklı formlarında yorumcunun kadına yönelik bakış açısının düzeyinde ele alınır. Yorumcunun anlatım farklılığı Sen'i nesnel-obje ve kendi menfaatine aracı kılmaktan gerçekten Sen'i Ben gibi özne/birey, insan olarak mevcut ve kendilerine mahsus varoluşlarıyla algılama arasında değişimde belirlenir. Bu anlamlandırmada yorumcunun Öteki'ni/Seni/Kadını anlama biçimi, `öteki'ye atfedilen nitelikleri ve imkanları tespit edilir. Kur'an öğretisindeki konumuyla Kur'an yorumlarında ve bugünkü mevcut konumu arasında çelişki olduğu ve bu çelişkinin dinden değil, dini yorumlamalardan kaynaklanır hipotezi bu tespitte ortaya konur. Kur'an ve yorumlarında Ben-Sen diyolojik ilişki boyutunda Sen'in/Ötekinin/Kadının anlamı odağında kadının ötekileştirilerek nesnelleştirilen konumunun Kur'an yorumlarında kimliğin anlama yansıyan subjektiflik boyutunda hayatın kültürel formlarında olduğu neticesine ulaşılır.
Qur'an treats women not by reducing them to the dilemma of women-men, but by regarding them as human beings. It determines rights and responsibilities by paying attention to the qualities of creation of women and men. It also make them one of the determining poles of social change and stability by accentuating on the individual and social identity of them. It doesn't look at them (women) in sexual discriminations. The very existence of discriminational opinions that are contrary to the core of Qur'an, its precepts and integrity has been analysed in the contexts of idea of identity/otherness, femininity/masculinity which are shaped by the realities of different conditions and played a role in the creation of identity on the level of Tafsir and Fıqh. The differentiated meaning of women in Qur'anic commentaries has been studied in the different forms of significations of "You" which exists in the dialogic relations in Gadamer's and Martin Buber's You and Me, and also on the level of commentar's personal point of view to women. The differences of explanations of commentars have been taken up in the framework that vary between putting "You" as a objective-object, as a tool for his benefits and perceiving of You (in our case women) really as Me and also appreciating women as beings existed as human being and having particular existence. In this significations it has been tried out to determine commentar's forms of appreciating of Other/You/Women, and also qualifications directed to "Other" and possibilities as well. It's been pinpointed that the contradictions relating to the status of women as it outlined in the Qur'an and in the commentaries of Qur'an and also position of women today don't derive from the very religion itself, but from the personal comments. As a result it's been stated that the objectified status of women, which obtained by getting them otherised on the level of dialogic relations in Qur'an and its commentaries, has to do with subjective dimension reflecting of identity to the understanding in the Qur'anic commentaries and also has to do with being existed in the cultural forms of life
URI: http://hdl.handle.net/11452/3151
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
210158.pdf1.34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons