Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/3138
Başlık: Kronik idiyopatik ürtikerli ve anjioödemli hastalarda otolog serum deri testi ile kompleman seviyesi arasındaki ilişki
Diğer Başlıklar: Correlation between autologous serum skin test and complement levels in chronic idiopathic urticaria and angioedema
Yazarlar: Tunalı, Şükran
Toka, Sevil Ovalı
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Dermatoloji
Deri hastalıkları
Deri testleri
Kompleman sistem proteinleri
Ödem
Ürtiker
Dermatology
Skin diseases
Skin tests
Complement system proteins
Edema
Urticaria
Yayın Tarihi: 2012
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Toka, S. O. (2012). Kronik idiyopatik ürtikerli ve anjioödemli hastalarda otolog serum deri testi ile kompleman seviyesi arasındaki ilişki. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Kronik idiyopatik ürtiker (KİÜ); en az 6 hafta devam eden, genellikle her gün tekrarlayan, 24 saat içinde gerileyen, etyolojik faktörlerin saptanamadığı , kaşıntılı, eritemli, ödemli plaklarla karakterize bir hastalıktır. Sıklıkla angioödem eşlik etmektedir. Patogenezi ile ilgili yapılan çalışmalarda, KİÜ' in temelinde otoimmunitenin yer aldığı bildirilmiştir. Hastaların yaklaşık %25-35' inde Ig E veya yüksek afiniteli Ig E reseptörüne (FcεRI) karşı aktif Ig G yapısındaki otoantikorların sorumlu olduğu gösterilmiştir. KİÜ' de otoreaktivitenin gösterilmesinde otolog serum deri testi (OSDT) kullanılmaktadır. Pozitif olması, serumda fonksiyonel otoantikorların (anti-FcεRI ve/veya anti-Ig E) veya histamin-salgılatıcı faktörlerin olduğunu göstermektedir. Otoantikor bağımlı histamin salınımında komplemanın da rolü olduğu düşünülmektedir. Serumda kompleman aktivitesinin baskılanmasıyla, KİÜ' li hastaların serumunda bazofilden histamin salınımının azaldığı gözlenmiştir. Bu olay FcεRI ve kompleman reseptör sinyal-iletim yolağı arasında etkileşim olduğunu düşündürmektedir.Çalışmadaki amacımız; kronik idiyopatik ürtiker ve anjioödemde otolog serum deri testi ve kompleman seviyesi arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. KİÜ ve/veya anjioödem tanısı ile takip edilen toplam 100 hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalara OSDT uygulandı ve kompleman düzeylerine bakıldı. OSDT pozitif ve negatif olgularda kompleman düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. OSDT pozitif olgularda serumdaki oto antikorlara bağlı kompleman düzeyi düşüklüğü hipotezi çalışmamızda doğrulanamamakla birlikte ileri geniş serili çalışmalara ihtiyaç vardır.
Chronic idiopathic urticaria (CIU) is a skin disorder characterized by pruritic, erythematous edematous plaques that regress in 24 hours and last at least 6 weeks. Etiology can not be detected. Angioedema often accompanies CIU. Studies about pathogenesis report that autoimmunity plays an important role in CIU. Functional Ig G antibodies against the high affinity immunoglobulin E receptor (FcεRI) and Ig E have been shown to be present in 25-35 % patients with CIU. The autologous serum skin test (ASST) is used to show autoreactivity in CIU. Positive test indicates the presence of functional antibodies (anti-FcεRI and/or anti-Ig E) or histamine-releasing factors. A role of complement in autoantibody-mediated histamine release is further suggested. Decomplementation of urticaria sera by heating caused loss of functional activity on basophils, suggesting interaction of FcεRI and complement receptor signal-transduction pathways.The aim of this study was to assess whether a relationship exists between the ASST and reduced complement levels in CIU and angioedema. 100 patients with CIU (with/without angioedema or with only angioedema) were recruited in the study. ASSTs were performed on all patients. C3, C4 levels were investigated in all patients sera. There was no significant difference between complement levels in ASST positive and negative patients. Autoantibodies-mediated low levels of complement could not be confirmed in our study. Studies with larger series are needed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3138
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
308157.pdf3.24 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons