Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3135
Title: Tüketim kültüründe Müslümanlar’ın itikadî ve ahlâkî problemleri
Other Titles: Theological and moral problems of the Muslims in the consumer culture
Authors: Kılavuz, Ulvi Murat
Öztürk, Esra
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı/Kelâm Bilim Dalı.
Keywords: Aydınlanma hareketi
Enlightenment movement
Sekülerizm
Tüketim kültürü
İslam
İman
Secularism
Consumer culture
Islam
Faith
Issue Date: 20-Aug-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Öztürk, E. (2019). Tüketim kültüründe Müslümanlar’ın itikadî ve ahlâkî problemleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma Aydınlanma dönemiyle yaşanan seküler zihni dönüşüm ekseninde, Müslümanların yaşadıkları zihni savrulmayı imanın mahiyeti konusu çerçevesinde irdelemeyi hedeflemektedir. Sosyal bir gerçeklik olarak yaşanan İslami değerlerin seküler parametrelere entegresi düşünüldüğünde, Müslümanın dünya görüşünü ifade eden “İman” kavramı ekseninde bu konunun sorgulanmasının gerekliliği daha net şekilde anlaşılacaktır. Çalışmamız kavramsal, kuramsal ve betimsel verilere dayalı bir kaynak taraması araştırmasıdır. Araştırma üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Aydınlanma dönemiyle başlayan seküler medeniyetin inşa süreci, gelenek- modern ve post modern dönemde dinin konumu ele alınmıştır. İkinci bölümde tüketimi kutsallaştıran modern ekonomik sistemin felsefi temelleri, tüketim toplumu kültür yapısına yer verilmiştir. Üçüncü bölümde ise Kur’an ve Sünnet temelinde tüketim ilkeleri, İslamî değerlerin tüketim kültürüne entegre süreci eleştirilerek, sekülerleşen zihinlerde imanın mahiyeti sorgulanmıştır. Post modern dönemde Müslümanların sergilediği tutum ve davranışların Kur’an’da sunulan imanın bütünlükçü yapısıyla yaşadığı çelişki ortaya konulmaya çalışılmıştır.
This study aims to examine the secular mental transformation of Muslims in the context of the nature of faith within the axis of secular mental transformation experienced during the Enlightenment period. Considering the integration of Islamic values, which are experienced as a social reality, into secular parameters, the necessity of questioning this issue in the axis of the concept of man Faith which expresses the Muslim world view will be understood more clearly. Our study is a literature review based on conceptual, theoretical and descriptive data. The research consists of three main sections. In the first chapter, the construction process of secular civilization, which started with the Enlightenment period, and the position of religion in the traditional-modern and post-modern periods are discussed. In the second part, the philosophical foundations of the modern economic system that sanctifies consumption and the cultural structure of consumer society are given. In the third chapter, the principles of consumption on the basis of the Qur'an and Sunnah and the process of integrating Islamic values into the consumption culture were criticized and the nature of faith in the secularized minds was questioned. The contradictions of the attitudes and behaviors of Muslims in the postmodern period with the holistic structure of faith presented in the Qur’an have been tried to be revealed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3135
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
701523021.pdf1.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons