Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3134
Title: Hıristiyanlaştırılmış Türkler (Tatarlar - Kreşinler)
Other Titles: Christianized Turks (Tatars – Kryashens)
Authors: Güç, Ahmet
Sharafullina, Aliya
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Dinler Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Kreşinler
Dini inanış
İbadet
Tören
İnanç esasları
Krashens
Religious belief
Worship
Ceremony
Basics of faith
Issue Date: 25-Aug-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sharafullina, A. (2017). Hıristiyanlaştırılmış Türkler (Tatarlar - Kreşinler). Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Müslüman Tatarlar'la köken, dil ve tarih birliği bulunan Kreşinler, vaftiz olmalarıyla başlayan ve günümüze kadar devam eden tarihî süreçte ayrı bir etnik gurup gibi görülmüşlerdir. Kreşinler Slav kökenli olmadıkları için genellikle Ruslar, Müslüman olmadıkları için de Tatarlar tarafından dışlanmışlardır. Fakat Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Rus Ortodoks Kilisesi Kreşinler'le yoğun bir yakınlaşma çabası içine girmiştir. Tatar tarihçileri Kreşinler'in her ne kadar Tatar olduklarını ileri sürseler de, Kreşinler bunu kabul etmemektedirler. Kreşin Tatarları, İslam'dan Hıristiyanlığa geçen bir Türk gurubu olmaları bakımından Türk kültür ve Türk din tarihi açısından ilgi çekici ve önemlidirler. Kreşinler kendi öz dini yaşayışlarında Hıristiyan ibadetlerini uygulamaktan ziyade Hıristiyanlık öncesine, hatta İslam'a ait olan bazı ibadetleri yerine getirmektedirler. Günümüzde bu geleneksel ibadetler Ortodoks Kilisesi takvimine göre yapılmakta ve Hıristiyan adı taşımaktadırlar. 1731 yılında Vaftiz Bürosu kuruluncaya kadar vaftiz edilmiş olanlarını "eski", bu tarihten sonra vaftiz edilenleri ise "yeni" Kreşinler olarak adlandırmaktadırlar. Tarihçilere göre Müslümanlığa dönme hareketleri esnasında yeni Kreşinler tekrar İslam'a dönmüş; erken dönemde vaftiz edilmiş eski Kreşinler ise Hıristiyanlıkta kalmışlardır.
The Union of Muslim origin, language and the Kryashens with Tatars, starting at their baptism and continues to the present day historical process as a separate ethnic group was. Kryashens Slavic Russians, they were not usually have nothing to do for the Muslim Tatars by theoktistos. But after the dissolution of the Soviet Union, the Russian Orthodox Church has entered into an intensive effort to get close to Kryashens. Tatar historians Kryashens Although Tan takes forward that they do not accept it in. Daycare center after a Turkish group converted to Christianity from İslam, Tatars are in terms of Turkish culture and religion in terms of history is interesting and important. Kryashens the application of Christian worship in your own religious rather than living Christianity before, even some that belong to İslam in place of worship. Today, these traditional prayers are made according to the calendar of the Orthodox Church and Christian name. 1731 christened until the Office of Baptism in the "old", after this date, baptized "new" Kryashens as a nation-State. According to notes in the Muslim way movements made new Kryashens again returned to İslam; in the early phase of the baptized is the old Kryashens in Christianity.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3134
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
491227.pdf
  Until 2020-08-25
2.67 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons