Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3133
Title: Bruselloz'da high mobility group box protein 1 (HMGB1) ve çözünebilir CD163 (sCD163)'un diyagnostik ve prognostik değeri
Other Titles: Diagnostic and prognostic value of high mobility group box protein 1 (HMGB1) and soluble CD163 (sCD163) in brucellosis
Authors: Oral, H. Barbaros
Ayarcı, Ayşe Oğuz
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Bruselloz
İmmünite
HMGB1
sCD163
Brucellosis
Immunity
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ayarcı, A. O. (2012). Bruselloz'da high mobility group box protein 1 (HMGB1) ve çözünebilir CD163 (sCD163)'un diyagnostik ve prognostik değeri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Brucella bakterilerine karşı konak defansı tam olarak anlaşılamamıştır, fakat hücresel immünitenin virülan Brucella enfeksiyonuna karşı etkin bir rol oynadığı bilinmektedir. Sonuç olarak CD4+ ve CD8+ T lenfositler IFN-γ salgılayarak makrofajların bakterisidal işlevlerini etkinleştirdikleri için Brucella'ya immünitede kısmen de olsa kritik rol oynarlar. Bu nedenle, makrofaj aktivasyonunun değerlendirilebilen belirteçlerin kullanılması diagnostik ve prognostik öneme sahip olabilir. Yüksek hareketli grup kutu proteini 1 (High mobility group box 1 protein; HMGB1) aktive makrofajlardan salgılanan geç başlangıçlı bir proinflamatuvar sitokindir. Çözünür CD163 (soluble CD163; sCD163) antienflamatuvar makrofajlara özgü bir belirteçtir Bu çalışmanın amacı, bruselloz ve onun akut, subakut ve kronik formlarının ile HMGB1 ve sCD163 serum düzeylerinin olası ilişkileirini test etmekti. Bu amaçla 49 bruselloz hastasının serum HMGB1 ve sCD163 düzeyleri (23 akut, 15 subakut, 11 kronik) 52 sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Bruselloz tanısı, hastalıkla uyumlu klinik semptom ve bulgulara ek olarak kan kültür pozitifliği ve/veya serolojik stestlerdeki artmış Brucella antikorları ile konuldu. Serum HMGB1 ve sCD163 konsantrasyonları üretici firma protokolüne göre ticeri enzim bağlı immunosorbent assay (ELISA) kiti ile belirlendi. Hem serum HMGB1 ve sCD163 seviyeleri Bruselloz hastalarında sağlıklı kontrollere göre anlamlı olarak yüksek bulundu. Serum HMGB1 ortanca düzeyi Bruselloz hastalarında 170,65 (13,19-188,23) ng/mL iken sağlıklı kontrollerde 77,09 (0,00-182,84) ng/mL idi. Serum sCD163 ortanca düzeyi Bruselloz hastalarında 1,27 (0,37- 2,13) mg/L iken sağlıklı kontrollerde 0,57 (0,21- 1,52) mg/L idi. Ayrıca serum HMGB1 ile sCD163 arasında pozitif bir korelasyon vardı, oysa bunların ikisi de CRP, lökosit ve sedinentasayon ile korele bulunmadı. Sonuç olarak, bizim çalışmamız HMGB1 ve sCD163 düzeyleri bruselloz için bir tanı belirteci olabileceğini, ancak bunların hiçbirinin hastalığın üç farklı formunu (akut, subakut, kronik) ayırt etmek için kullanılamayacağını gösterdi. Öte yandan, bu sonuçların biyolojik önemini onaylamak için daha büyük hasta serileri çalışmaların yapılması gerekmektedir. Ayrıca, tedaviye yanıt olarak bu mediyatörlerdeki değişimleri değerlendirmeye gereksinim vardır.
Host defence to Brucella is incompletely understood, but cellmediated immunity seem to play a major role in immune response against virulent Brucella infection. Consequently, both CD4+ and CD8+ T lymphocytes play critical roles in immunity to Brucella, in part because they secrete IFN-γ and activate the bactericidal functions in macrophages. Therefore, use of markers which can evaluate macrophage activation may have diagnostic and prognostic importance. High mobility group-box 1 protein (HMGB1) is a late-onset proinflammatory cytokine secreted from activated macrophages. Soluble haemoglobin scavenger receptor (sCD163) is a specific marker of antiinflammatory macrophages. The aim of this study was to test potential associations of serum levels of HMGB1 and sCD163 with Brucellosis and its acute, subacute and chronic forms. Serum HMGB1 and sCD163 levels in 49 Brucellosis patients (23 acute, 15 subacute, 11 chronic) were compared with 52 healthy control subjects. Brucellosis was identified by a positive blood culture and/or increased Brucella antibodies in serological tests in addition to compatible clinical symptoms. Concentrations of serum HMFB1 and sCD163 were determined by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) according to the protocol of manufacturer. Both serum HMGB1 and sCD163 levels were significantly higher in Brucellosis patients compared with healthy controls. The median serum HMGB1 level was 77.09 (0.00-182.84) ng/mL in control, whereas it was 170.65 (13.19-188.23) ng/mL in Brucellosis patients (p < 0.001). The median serum sCD163 level was 0.57 (0.21-1.52) mg/L in healthy controls, whereas it was 1.27 (0.37-2.13) mg/L in brucellosis patients (p < 0.001). There was no statistically significant difference in serum levels of HMGB1 and sCD163 among acute, subacute and chronic cases with Brucellosis. Additionally, serum HMGB1 levels were positively correlated with sCD163 levels, whilst neither HMGB1 nor sCD163 levels were correlated with CRP, WBC and sedimentation values. As a conclusion, our study demonstrated that the levels of HMGB1 and sCD163 may be diagnostic markers for Brucellosis, but none of them can be used for differentiating three different forms of disease (acute, subacute, chronic). On the other hand, studies with larger series of patient populations are necessary to confirm the biological significance of our results. Also, further studies are needed to assess the alteration of these mediators in response to treatment.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3133
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
308156.pdf1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons