Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3121
Title: Mide biyopsilerinde Sydney sınıflamasına göre histolojik değerlendirme ve helikobakter pilori ile hücre proliferasyon ilişkisinin araştırılması
Other Titles: Histologic evaluation of gastric biopsies according to Sydney classification and searching the relation of H. Pylori and cell proliferation
Authors: Yerci, Ömer
Uğraş, Nesrin
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Gastrit
Sydney sınıflaması
H. pilori
Hücre proliferasyonu
Gastritis
Sydney classification
H. pylori
Cell proliferation
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uğraş, N. (2009). Mide biyopsilerinde Sydney sınıflamasına göre histolojik değerlendirme ve helikobakter pilori ile hücre proliferasyon ilişkisinin araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmanın amacı; kronik gastrit tanısı almış olguların biyopsi materyallerinin Sydney sistemine göre değerlendirilmesi, parametrelerin yaş gruplarında ve Helikobakter pilori (H. pilori) yoğunluğuna göre karşılaştırılmasıdır. Ayrıca H. pilori enfekte olgularda immunohistokimyasal Ki67 protein ekspresyonunun ve intestinal metaplazili olgularda tip tayinin yapılmasıdır. Çalışmaya alınan 427 olgunun Hematoksilen-Eozin boyalı kesitleri Sydney skorlaması ile değerlendirildi. İntestinal metaplazili 127 olguya Periyodik Asit Schiff / Alcian Blue (PAS/AB) (pH=2,5) ve High Iron Diamine / Alcian Blue (HID/AB) (pH=2,5) kombine boyaları uygulanıldı. İntestinal metaplazilerde Filibe sınıflamasına göre tiplendirme yapıldı. H. pilori pozitif 99, H. pilori negatif 30 olguda ise hücre proliferatif indeksini değerlendirmek için Ki67 uygulandı. Kronik gastrit tanısı alan olguların % 23’ünde H. pilori yoğunluğuyla korele akut inflamasyon izlendi. İntestinal metaplazi ve atrofi antrum lokalizasyonunda daha fazla mevcuttu. H. pilori kolonizasyonu antrumda 31 – 60 yaş aralığında daha fazla saptandı. En sık tip II intestinal metaplazi gözlenirken; 61 yaş üstü grubunda intestinal metaplazi ve atrofi daha yüksek oranda izlendi. Yoğun derecede H. pilori bulunan olgularda, bakteri bulunmayan olgulara göre Ki67 proliferatif indeksi anlamlı olarak yüksek izlendi. Sonuçta; bölgemizde H. pylori oranı gelişmiş ülkelere göre hafif derecede yüksek, H. pilori kolonizasyonu antrumda daha sık iken, 31 yaş altı grubunda pangastrit varlığı, artan yaşla birlikte atrofi ve intestinal metaplazi oranın H. pilori varlığından bağımsız arttığı, H. pilori infeksiyonunun gastrik epitelyal proliferasyonu antrum ve korpusta arttırdığı saptandı. Patolog gastrit tanılı olguların raporlarında H. pilori’nin varlığı, kronik inflamasyon, nötrofil polimorf aktivitesi, glandular atrofi ve intestinal metaplaziyi belirtmelidir. Kanserlerdeki temel patolojinin kontrolsüz proliferasyon olduğu dikkate alınırsa, çalışmamızda H. pilori’ye bağlı karsinogenezde artmış proliferasyonun önemli rolü bulunduğu düşünülen savlarla uygunluk saptandı.
The aim of this study is to evaluate the materials of gastric biopsies in cases diagnosed as chronic gastritis according to Sydney system and comparing the parameters according to age groups, density of Helicobacter pylori (H. pylori) demonstrating the immunohistochemical expression of protein Ki67 and pointing out of type in cases with intestinal metaplasia. Hematoxilen-Eozin stained sections of 427 cases were evaluated by means of Sydney score. The combine stain of Periodic Acid Schiff / Alcian Blue (PAS/AB) (pH=2,5) and High Iron Diamine / Alcian Blue (HID/AB) (pH=2,5) were applied to 127 cases with intestinal metaplasia. The typing of intestinal metaplasia was done according to Filibe classification. Ki67 immunohistochemical stain was applied to 99 cases which were H. pylori positive and to 30 cases which were H. pylori negative to evaluate the cell proliferation. Acute inflammation was correlating with the density of H. pylori in 23% of chronic gastritis cases and intestinal metaplasia and atrophy were under in antrum localization. H. pylori colonization was greater in antrum between the 31–60 age group. Most frequently type 2 intestinal metaplasia has been observed; in age group higher than 61, intestinal metaplasia and atrophy have been observed higher ratio. In cases which contain high levels of H.pylori, contain the proliferative index of Ki67 significantly higher than cases which do not contain bacteria. In conclusion; we determined that H. pylori rate is a little higher in our region according to developed countries, H. pylori colonization is more common in antrum. In under 31 age group pangastritis existence is more common, atrophy and intestinal metaplasia rate increases independently from existence of H. pylori, with increase of age. H. pylori infection increases gastric epithelial proliferation antrum and corpus. Pathologist should report the existence of H. pylori shows and determines chronic inflammation, activity of neutrophil polymorph, glandular atrophy and intestinal metaplasia in chronic gastritis cases. If the basic pathology in cancer, which is an uncontrolled proliferation, in our study we determined concomitance with the theories that defend the H. pylori effect on increased cell proliferation.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3121
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
289326.pdf4.77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons