Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3117
Title: Flüorokarbonlarda EPR spektrumları, spin-örgü durulma zamanları ve UV spektrumlarının incelenmesi
Other Titles: EPR spectra in fluorocarbons, spin-lattice relaxation time and investigating on UV spectra
Authors: Yalçıner, Aytaç
Ovalıoğlu, Hüseyin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
Keywords: EPR
UV
T1 (Durulma zamanı)
T1 (Relaxation time)
Issue Date: 11-Jan-2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ovalıoğlu, H. (2008). Flüorokarbonlarda EPR spektrumları, spin-örgü durulma zamanları ve UV spektrumlarının incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, çok sayıda flüor çekirdeği içeren 1-Iodotridecafluorohexane (C6F13I), N-Methyl-bis-trifluoroacetamide (C5H3F6NO2), Octafluorotoluene (C7F8), Hexafluorobenzene (C6F6) ve Hexafluoroacetylacetone (C5H2F6O2) gibi alifatik ve aromatik çözgen ortamlarında 4 farklı sıcaklıkta UV deneyleri yapıldı. Her bir sıcaklık için absorbans eğrisinin tepe noktasına karşılık gelen en büyük dalga boyu elde edildi. α,γ-Bisdiphenylene-β-phenyl allyl complex with benzene 1:1 (BDPA) ve Galvinoxyl (GV) serbest radikallerinin söz konusu çözgen ortamlarındaki çözeltilerinden elde edilmiş olan Overhauser büyüme faktörleri ile çözgenlerin UV’deki π-π* geçişlerinin dalga sayıları arasındaki ilişki incelendi. Beş farklı sıcaklıkta çözgenlerin T1 durulma zamanları ölçüldü. Ayrıca örneklerin sıcaklığa bağlı EPR spektrumları elde edildi. Elde edilen sonuçlar tartışıldı ve literatürdekilerle karşılaştırıldı. BDPA serbest radikali ile elde edilen EPR spektrumlarının Gaussiyen formunda oldukları ve tepe noktalarına karşılık gelen büyüme faktörlerinin sıcaklığın tersi ile doğru orantılı olduğu bulundu. GV serbest radikali ile elde edilen EPR spektrumlarının üç Gaussiyenin toplamı olduğu ve bu Gaussiyenlerin tepe noktalarına karşılık gelen büyüme faktörlerinin sıcaklığın tersi ile doğru orantılı olduğu bulundu. 400 MHz’lik NMR spektrometresinde elde edilen T1 durulma zamanlarının, 20 ile 40 0C aralığında, sıcaklıkla çok fazla değişmediği bulundu. Örneklerin UV spektrumlarında π-π* geçişlerine karşılık gelen dalga sayıları ile büyüme faktörleri arasında, -10 ile 38 0C sıcaklık aralığında, lineer bir bağıntı olduğu görüldü.
In this study, UV experiments of in highly fluorinated aliphatic and aromatic solvents, which are the 1-Iodotridecafluorohexane (C6F13I), N-Methyl-bistrifluoroacetamide (C5H3F6NO2), Octafluorotoluene (C7F8), Hexafluorobenzene (C6F6) and Hexafluoroacetylacetone (C5H2F6O2) were performed at four different temperatures. For each temperature maximum wavelength value against peak point of absorbance curve was obtained. It was investigated relationship between the wave number of π-π* transition and Overhauser enhancement factor the solutions of two free radicals, α,γ-Bisdiphenylene-β-phenyl allyl complex with benzene 1:1 (BDPA) and Galvinoxyl (GV). T1 relaxation times of the solvents were measured at five temperature. EPR spectra of the samples depending on temperature were obtained. The results were discussed and compaired with ones in the literature. It was found that EPR spectra obtained from BDPA free radical have Gaussian shape and enhancement factors against peak points are proportional to inverse of the temperature. It was seen that EPR spectra obtained from GV free radical are the sum of that three Gaussian and the enhancement factors aginst the peak points of these Gaussian curves are proportional to inverse of the temperature. T1 relaxation times at the range of 20-40 0C performed at NMR spectrometer 400 MHz. A linear relationship was seen between wave numbers and enhancement factors against π-π* transitions in UV spectra at the range of -10 - 38 0C of the samples.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3117
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
255182.pdf2.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons