Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/3101
Başlık: Parsiyel hepatektomi uygulanmış sıçanlarda enteral glutaminin karaciğer rejenerasyonu, karaciğer fonksiyonları ve bakteriyel translokasyona etkisi
Diğer Başlıklar: The effect of enteral glutamin on hepatic regeneration, hepatic functions and bacterial translocation in rats following partial hepatectomy
Yazarlar: Kılıçturgay, Sadık
Aktaş, Hikmet
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Karaciğer rejenerasyonu
Glutamin
Bakteriyel translokasyon
Liver regeneration
Glutamine
Bacterial translocation
Yayın Tarihi: 2010
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Aktaş, H. (2010). Parsiyel hepatektomi uygulanmış sıçanlarda enteral glutaminin karaciğer rejenerasyonu, karaciğer fonksiyonları ve bakteriyel translokasyona etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Bu çalışmada majör karaciğer rezeksiyonu sonrasında glutamin ile enteral nutrisyonun karaciğer rejenerasyonu, fonksiyonları ve bakteriyel translokasyona etkileri araştırılmıştırDeneyimizde ağırlıkları 250-300 gram arasında değişen, 30 adet dişi Wistar Albino sıçan 3 gruba ayrıldı: 1. Şem Grubu (n=10); laparatomi sonrası karaciğer ortaya konup karın kapatıldı ve takiben sıçanlara 7 gün süre ile standart yem ve su verildi. 2. Kontrol Grubu (n=10); %70 hepatektomi uygulanan sıçanlara 7 gün süre ile standart yem ve su verildi. 3. Deney Grubu (n=10); %70 hepatektomi uygulanan sıçanlara 7 gün süre ile standart yem ve suya ek olarak 0.5gr/kg/gün glutamin orogastrik sonda ile verildi. Sıçanlar yedinci gün sakrifiye edildi. Karaciğer rejenerasyonunu ve enterosit proliferasyonunu değerlendirmek icin karaciğer ve ince barsaktan doku örnekleri alındı ve Ki-67 immün boyama ile değerlendirildi. Sistemik kan örneklerinde AST/ALT çalışıldı. Bakteriyel translokasyonu değerlendirmek için de portal venden kan, mezenterik lenf nodu, karaciğer, dalak ve akciğerden doku örnekleri alındı.Ki-67 proliferasyon indeksi (Pİ) gruplar arasında anlamlı farklılık gösteriyordu. Deney grubunda kontrole göre (p<0,01), kontrol grubunda şeme (p<0,05) göre yüksekti. İnce barsak Ki-67 Pİ deney grubunda diğerlerine göre anlamlı olarak yüksekti (p<0,01). AST/ALT değerleri ve bakteriyel translokasyon açısından üç grup arasında fark yoktu.Enteral glutamin uygulanması karaciğer rejenerasyonunu olumlu yönde etkilemekle birlikte bakteriyel translokasyona bir etkisi saptanmamıştır.
The beneficial effects of glutamin on bacterial translocation and hepatic regeneration have been reported. In this study, the effects of enteral glutamine on bacterial translocation and hepatic regeneration have been both investigated.30 female Wistar-Albino rats weighing between 250-300 gr were divided into three groups: 1.Sham Group (n=10); laparatomi followed by liver exploration, was performed and then abdomen was closed. For the following 7 days the rats were fed with standard food and water. 2. Control group (n=10); following %70 hepatectomy, the rats were fed with standard food and water for 7 days. 3.Trial group (n=10) following %70 hepatectomy, the rats were fed with standard food and water for 7 days and in addition with 0.5gr/kg/day gutamine via orogastric catheter. On the 7th day, the rats were sacrificed. Hepatic regeneration and enterocyte proliferation were evaluated by tissue Ki-67 immune-histochemistry. To evaluate the macroscopic hepatic growth rate; the wet weight of remnant liver tissue was measured. Serum AST and ALT were measured. Bacterial translocation was evaluated by blood samples taken from portal vein and, tissue samples from mesenteric lymph nodes, liver, spleen and lungs. Group values were compared using Kruskal- Wallis (for comparison of three groups) or Mann-Whitney U tests (for comparison of two groups).Liver Ki-67 proliferation index (PI) showed significant difference between groups (p=0,001). It was higher in trial group in comparison to control group (p<0,01). It was also higher in control group when compared to sham group (p<0,05). Trial group small intestine Ki-67 PI was significantly higher than other groups (p<0,01). The weight of remnant liver tissue was significantly higher in trail group than in the control group (p<0,01). AST\ALT levels and bacterial translocation rates were comparable between groups.Enteral glutamine has positive effects on hepatic regeneration, but no effect on bacterial translocation.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3101
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
307246.pdf726.76 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons