Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/3096
Başlık: Uludağ orman formasyonunda yer alan çalı ve ağaç türleri üzerinde yaşayan mikrofunguslar
Diğer Başlıklar: Microfungi, living on the trees and bush species located in the forest formation of Uludag
Yazarlar: Ergül, C. Cem
Akgül, Hasan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Ascomycota
Basidiomycota
Deuteromycota
Microfungus
Microfungi
Yayın Tarihi: 2008
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Akgül, H. (2008). Uludağ orman formasyonunda yer alan çalı ve ağaç türleri üzerinde yaşayan mikrofunguslar. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu araştırma, Bursa ili Uludağ sınırları içerisinde 2002 – 2008 yılları arasında yapılmıştır. Bu alanda yapılan çalışmalar sonucunda, 33 farklı konukçuda gelişen 84 tür mikrofungus tespit edilmiştir. Teşhisi yapılan bu türlerin mantarlar âlemindeki dağılımı: Ascomycota;1 sınıf, 4 altsınıf, 9 ordo, 13 familya, 21 genus ve 35 tür, Bacidiomycota; 2 sınıf, 2 altsınıf, 3 ordo, 3 familya, 4 genus ve 6 tür, Deuteromycota; 2 sınıf, 4 ordo, 5 familya, 28 genus ve 43 tür şeklindedir. Mikrofunguslar açısından en zengin familyalar Fagaceae (57 tür) ve Rosaceae familyaları (13 tür) dır. Diğer konukçu familya üyelerinde ise 1–10 arasında değişen mikrofungus türü saptanmıştır. Bu araştırma sonucunda, 33 tür ülkemiz için yeni kayıt olarak tespit edilmiştir. Mikrofunguslar ile konukçu bitkiler arasında karşılıklı ilişkiler; negatif, pozitif, antagonist ve indifferent (nötr)’dir. Mantarların %53,6’sı renkli sporlulara aittirler.
This research was carried out within the boundaries of Uludağ district of Bursa province between the years of 2002 and 2008. As a result of the study made in this area, 84 microfungi growth on 33 different host plants have been distinguished. The identified species of the Kingdom Fungi are: Ascomycota; 1 Classis, 4 Subclassis, 9 Orders, 13 Families, 21 Genera and 35 Species, Bacidiomycota; 2 Classis, 3 Order, 3 Families, 4 Genera and 6 Species and Deuteromycota; 2 Classis, 4 Orders, 5 Families, 28 Genera and 43 Species. With regard to microfungi, the richest families are Fagaceae (57 species) and Rosaceae (13 species). We have also distinguished microfungi which vary from 1 to 10 species on the other family members. In result, 13 species have been identified as new records for Turkey. The recorded microfungi revealed different relationships with their host plants. This consort relationships were positive, negative, indifferent and antagonistic. The 53,6% of microfungi have been colour spores.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3096
Koleksiyonlarda Görünür:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
251189.pdf6.87 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons