Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3096
Title: Uludağ orman formasyonunda yer alan çalı ve ağaç türleri üzerinde yaşayan mikrofunguslar
Other Titles: Microfungi, living on the trees and bush species located in the forest formation of Uludag
Authors: Ergül, C. Cem
Akgül, Hasan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Ascomycota
Basidiomycota
Deuteromycota
Microfungus
Microfungi
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akgül, H. (2008). Uludağ orman formasyonunda yer alan çalı ve ağaç türleri üzerinde yaşayan mikrofunguslar. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, Bursa ili Uludağ sınırları içerisinde 2002 – 2008 yılları arasında yapılmıştır. Bu alanda yapılan çalışmalar sonucunda, 33 farklı konukçuda gelişen 84 tür mikrofungus tespit edilmiştir. Teşhisi yapılan bu türlerin mantarlar âlemindeki dağılımı: Ascomycota;1 sınıf, 4 altsınıf, 9 ordo, 13 familya, 21 genus ve 35 tür, Bacidiomycota; 2 sınıf, 2 altsınıf, 3 ordo, 3 familya, 4 genus ve 6 tür, Deuteromycota; 2 sınıf, 4 ordo, 5 familya, 28 genus ve 43 tür şeklindedir. Mikrofunguslar açısından en zengin familyalar Fagaceae (57 tür) ve Rosaceae familyaları (13 tür) dır. Diğer konukçu familya üyelerinde ise 1–10 arasında değişen mikrofungus türü saptanmıştır. Bu araştırma sonucunda, 33 tür ülkemiz için yeni kayıt olarak tespit edilmiştir. Mikrofunguslar ile konukçu bitkiler arasında karşılıklı ilişkiler; negatif, pozitif, antagonist ve indifferent (nötr)’dir. Mantarların %53,6’sı renkli sporlulara aittirler.
This research was carried out within the boundaries of Uludağ district of Bursa province between the years of 2002 and 2008. As a result of the study made in this area, 84 microfungi growth on 33 different host plants have been distinguished. The identified species of the Kingdom Fungi are: Ascomycota; 1 Classis, 4 Subclassis, 9 Orders, 13 Families, 21 Genera and 35 Species, Bacidiomycota; 2 Classis, 3 Order, 3 Families, 4 Genera and 6 Species and Deuteromycota; 2 Classis, 4 Orders, 5 Families, 28 Genera and 43 Species. With regard to microfungi, the richest families are Fagaceae (57 species) and Rosaceae (13 species). We have also distinguished microfungi which vary from 1 to 10 species on the other family members. In result, 13 species have been identified as new records for Turkey. The recorded microfungi revealed different relationships with their host plants. This consort relationships were positive, negative, indifferent and antagonistic. The 53,6% of microfungi have been colour spores.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3096
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
251189.pdf6.87 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons