Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3094
Title: Malign ve benign vertebral kırıkların tedavisinde perkütan vertebroplasti
Other Titles: Percutaneous vertebroplasty in treatment of malignant and benign vertebral fractures
Authors: Hakyemez, Bahattin
İnecikli, Mehmet Fatih
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Vertebroplasti
Ağrı tedavisi
Tedavi etkinliği
Vertebroplasty
Pain treatment
Treatment efficiency
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İnecikli, M. F. (2010). Malign ve benign vertebral kırıkların tedavisinde perkütan vertebroplasti. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Vertebroplasti (VP), vertebra fraktürlerinde, vertebranın stabilizasyonu ve ağrının tedavisi için kullanılan bir yöntemdir. Vertebra korpusu içine kemik sementi doldurularak, omurganın güçlenmesi ve ağrının azalması sağlanmaktadır. Literatürde bu konuda çok sayıda makale yayınlanmıştır. Son yıllarda güncel görüntüleme yöntemleri (GGY) kullanıma sunulmuştur. Çalışmamız, GGY'nin, VP üzerindeki etkinliğini ortaya koymayı amaçlamaktadır.Çalışmaya, vertebra kırığı saptanan 45 olguda, 106 seviye vertebral fraktür dahil edildi. Olgular; cinsiyet, yaş, kırık vertebra seviyesi, fraktür nedenleri açısından retrospektif değerlendirildi. Vertebra kırıklarının derecelendirilmesi, Genant's Sınıflaması'na göre yapıldı. Ağrı değerlendirilmesi için, Visual Analogue Scale (VAS) kullanıldı. VP öncesi ve sonrasında VAS skorları kaydedildi. Olgulara, biplan skopi yardımıyla, anestezi eşliğinde VP uygulandı. Tek ya da çift taraflı transpediküler yaklaşım tercih edildi.Vertebra fraktürü kadınlarda (%66.6) sık izlendi. Ortalama yaş 62.4 idi. En fazla, L1 vertebrada (%19.8) fraktür saptandı. Grade III kırık (%46.3) sıklıktaydı. Vertebral kollapsın, en sık maligniteye sekonder (%53.7) geliştiği belirlendi. Biplan skopi cihazı ile 58 vertebra seviyesine (%54.8) bipediküler, 48 seviyeye (%45.2) tek taraflı transpediküler yaklaşım uygulandı. VP öncesinde, tüm vakaların VAS skoru ortalama 8.27, sonrasında ise 2.26 olarak hesaplandı. İşlem sırasında %19.8 oranında komplikasyon gelişti.Vertebral fraktüre sekonder gelişen ağrılarda, VP'nin ağrıyı azaltmadaki etkinliği yüksektir. GGY, VP işleminin uygulama kolaylığını artırmakta, gelişebilecek komplikasyon risklerini azaltmakta ve işlemin süresini kısaltmaktadır. Olguların aldıkları radyasyon dozu miktarını azaltmaktadır. Tek seansta birden fazla seviyeye VP uygulamasını mümkün kılmakta, zaman ve maliyet tasarrufu sağlamaktadır. VP işleminde, önceden kontrendikasyon olarak kabul edilen vakalar, GGY sayesinde ya rölatif kontrendikasyon ya da endikasyon haline gelmektedir.
Vertebroplasty (VP) is a technique used for stabilizing vertebra and treating the pain in vertebral fractures. Through filling bone cement in vertebral corpus, spine is strengthened and pain is diminished. VP is applied more easily with new procedures such as biplane angiography device or 3 dimentional angiography software. In our study, we aimed the possibility of using percutaneous vertebroplasty in treatment of vertebral fractures caused by malign and benign reasons. 106 level vertebral fractures determined in 45 cases. Grading of vertebral fractures were done according to Genant‟s classification. Visual Analogue Scale (VAS) was used to evaluate pain. VAS results were recorded before and after VP. One sided transpedicular approach was applied to 48 vertebra (45.2%) and bipedicular approach was applied to 58 vertebra (54.8%); both with the help of biplane scopy and anesthesia. The average age of the patients was 62.4. Mostly fractures in L1 vertebra were observed (19.8%) and grade III fractures were frequent (46.3%). It was determined that vertebral collapse was mostly caused by malignancy (53.8%). The average VAS score was calculated to be 8.39 before VP, and 2.05 after VP. With unipedicular approach the VAS score went down to 2.3, whereas with bipedicular approach it dropped to 1.84. It was found to be meaningful that there was a statistically correlated pain reduction with this procedure (p<0.001). No statistically meaningful difference between unipedicular or bipedicular approach in reduction of pain was found (p>0.05). During the application, the complication rate of this intervention was 18.8%. VP is efficient in diminishing pain developed secondarily to vertebral fracture with malign or benign reasons. Biplane angiography and 3 dimentional applications may make this intervention easier, reduce the possible complications and reduce the duration of the application. With these applications, VP can be applied to more than one levels in one session and they can shorten cost and time.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3094
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307244.pdf2.43 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons